«A call to act together»

«Vi er alle kalt gjennom Kristi kjærlighet til omvendelse, forsoning og rettferdighet i møte med krig, ulikhet og synd mot skaperverket», var hovedbudskapet fra Kirkenes Verdensråd sin generalforsamling som ble avsluttet i Karslruhe på torsdag. 

Krevende prosesser i en presserende tid 

Under overskriften «A call to Act Together» heter det at «Vi vil finne styrke til å handle ut ifra en enhet fundert i Kristi kjærlighet, – for den gjør oss i stand til å lære de tingene som skaper fred, forvandle splid til forsoning og arbeide for helbredelse av vår levende planet». 

FN KV

På mange måter kan Kirkenes Verdensråd (KV) sin generalforsamling kalles kirkenes svar på FN. Man samler delegater som representerer kirkesamfunn fra hele verden for å diskutere saker som er presserende i vår tid. Kanskje har den ellevte generalforsamlingen i KV vært den viktigste noensinne. Vi står som globale borgere ovenfor enorme utfordringer i vår tid. Klimakrise, flyktningkrise, matsikkerhetskrise, strømforsyningskrise, finanskrise osv er bare noen av de store dilemmaene vi må forholde oss til. 

«La din vilje skje på jorden som i himmelen» ble vi oppfordret av Jesus til å be. Som kirkene sammen har vi et globalt ansvar for å bry oss, et ansvar som KV i høyeste grad forsøker å være seg bevisst. Nettopp derfor har det vært avgjørende at representanter fra hele verden har møttes for å bevisstgjøre seg på og komme med fellesuttalelser og løsninger på de utfordringene vi står ovenfor. 

– Generalforsamlingen har et sterkt hovedbudskap som adresserer den situasjonen verden er i akkurat nå; pågående kriger og konflikter, matmangel og sultkatastrofer og en akutt klimakrise. Budskapet advarer mot konsekvenser dersom vi ikke gjør noe, og det beskriver vårt ansvar som globalt kirkefellesskap og som kristne til å handle, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd

Det har vært et konglomerat av meninger, og man har gjort sitt ytterste for at alle skal få komme til orde. Likefullt må man være ærlig å si at ingen prosesser er perfekte. Det har vært krevende runder og ulike meninger om hvordan man skal gå fram i arbeidet med resolusjoner og uttalelser. Med et så stort meningsmangfold og ikke minst folk fra ulike kontekster i verden med sin bakgrunn, forståelse og verdensanskuelse er det ikke rart at man ikke kan enes om alt. Slik er det da med konsensusbaserte organer. Desto viktigere da er det jo at Kirkenes verdensråd lever opp til sine idealer om dialog mellom ulike parter som tenker forskjellig. 

Et tydelig omforent budskap 

Verden trenger Kristi kjærlighet, «som svar på ropene til dem som lider, og som tvinger oss til å komme til ham i solidaritet og handle for rettferdighet …». Videre i budskapet fra generalforsamlingen står det at «Vi er kalt til å bli forsonet i Guds kjærlighet, og til å vitne om den kjærligheten som er åpenbart i Kristus». 

For, «Kristi kjærlighet beveger verden til forsoning og enhet», sier Hermansen med referanse til generalforsamlingens tema. 

Delegatene forpliktet seg til å jobbe sammen med mennesker som har gode intensjoner og inviterte alle til å bli pilegrimer sammen, for som det heter i budskapet «… i Kristus skal alle ting bli nye. Hans kjærlighet som er åpen for alle, inkludert de siste, de minste og de tapte, og som tilbys alle, kan bevege og styrke oss i en pilegrimsreise til rettferdighet, forsoning og enhet.»

Biskop Ingeborg Midttømme i Den norske kirke satt i komitéen som utformet hovedbudskapet. Hun snakker om håpet i en urolig verden. – Vi har løftet fram at det er håp for verden, men at det er et stort arbeid vi må gjøre i fellesskap for at verden skal bli et mer rettferdig sted med håp for alle. Kristi kjærlighet beveger oss, men da må vi la oss bevege – og vi må stå sammen! Når vi er her i Karlsruhe, kjenner vi på opplevelsen av at vi er 550 millioner kristne mennesker som står sammen, og det er sterkt, sier hun.

Klimakrise, krigen i Ukraina og situasjonen i Midtøsten

Før generalforsamlingen tok slutt var det flere viktige vedtak som ble fattet: 

I uttalelsen «The Living Planet: Seeking a Just and Sustainable Global Community» oppfordret generalforsamlingen alle medlemskirker og økumeniske partnere rundt om i verden til å vie klimakrisen den oppmerksomheten som en krise av slike dimensjoner fortjener, både i ord og handling. Samtidig må vi forsterke vår innsats for å kreve nødvendig handling fra våre respektive regjeringer innen den nødvendige tidsrammen for å begrense global oppvarming til 1,5°C-målet og for å møte vårt historiske ansvar overfor fattigere, mer sårbare nasjoner og samfunn. 

Gjennom uttalelsen «War in Ukraine, Peace and Justice in the European Region» fordømmer generalforsamlingen den ulovlige og uforsvarlige russiske invasjonen av Ukraina og fornyer oppfordringen om våpenhvile samt umiddelbar tilbaketrekning av russiske tropper.

«Vi samler oss i bønn for alle ofrene i denne tragiske konflikten i Ukraina, i regionen og over hele verden. Vi ber om at deres lidelser må opphøre og at de må bli trøstet og reist opp igjen, slik at de kan leve trygge og verdige liv. Vi vil forsikre dem om kjærligheten og solidariteten til Kirkenes Verdensråds globale fellesskap av kirker», heter det i uttalelsen. 

Samtidig belyser ikke uttalelsen bare krigen i Ukraina, men den løfter også opp migrasjon, fremmedfrykt og rasisme i en sammenheng. Det ble blant annet bemerket av flere delegater fra ulike kontinent at krig ikke er noe nytt. Delegatene var meget tydelige på at verden ikke måtte glemme dem og andre land hvor krig har pågått lenge (Yemen, Sentralafrikanske republikk, Etiopia osv) selv om krigen i Ukraina nå har all oppmerksomhet. Parallelt ble også Europas dobbeltmoral understreket, det at man nærmest gir fast-track til ukrainske flyktninger på den ene siden, mens vi stenger grensene for flyktninger fra andre land i verden på den andre siden.

Videre ble også Midtøstenkonflikten heftig debattert og følgende uttalelse fra KV ble sendt ut: «Kirkenes Verdensråd ser på Midtøsten-regionen som stedet for den historiske opprinnelsen til vår tro der Jesus Kristus ble født, korsfestet og gjenoppsto. Det verdensomspennende økumeniske fellesskapet har alltid søkt å være i aktiv solidaritet med de kristne i Midtøsten som lever i fortsettelsen av en ubrutt linje av trofaste kristne vitner i de multireligiøse kontekstene i deres land, og gir viktige bidrag til det levende mangfoldet og utviklingen av deres samfunn.» Slik innledes uttalelsen «Seeking Justice and Peace for All in the Middle East»

Uttalelsen bekreftet Israels rettmessige plass i fellesskapet av nasjoner, og anerkjenner landets legitime sikkerhetsbehov. Samtidig anerkjenner den palestinernes rett til selvbestemmelse. Den er tydelig på at den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene siden 1967 er ulovlig i følge internasjonal lov, og at bygging og utvidelse av bosetninger i de okkuperte områdene må ta slutt med umiddelbar virkning. 

Kristi kjærlighet beveger verden til forsoning og enhet

Det lange og viktige enhetserklæringen som ble vedtatt den siste dagen av generalforsamlingen både oppsummerer og setter retning for Kirkenes Verdensråd sitt arbeid i årene fremover. Dokumentet innledes med diss ordene:

«Vi – Kirkenes Verdensråds fellesskap – lever og vitner i en verden som på en og samme tid er Guds vakre skaperverk og ødelagt av økologisk krise, krig, pandemi, systemisk fattigdom, rasisme, kjønnsbasert vold, menneskerettighetsbrudd og mange andre lidelser. Inspirert av temaet for generalforsamlingen er denne enhetserklæringen skrevet med pastoral stemme. Den søker å gi håp til kirkene og verden i deres situasjon. Den er grunnlagt i tillit til Guds utrettelige kjærlighet og begynner der, med kjærligheten som aldri forlater oss. Den reflekterer over betydningen av den uforferdede kjærligheten, åpenbart i Kristus og tent av Den Hellige Ånd for den økumeniske bevegelsen. Den utfordrer kirkene til å leve og be for enhet, inspirert og oppmuntret av en slik kjærlighet som denne. Det utfordrer også våre kirker til å forplikte seg til å vitne og arbeide sammen for forsoning av alle ting i Kristus.»

Et fellesskap som forandrer og forvandler

Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Kirkerådet og styreleder i Norges Kristne Råd forteller at gjennom generalforsamlingen har delegatene vært innom mange tema, sittet i ulike komiteer og grupper og jobbet med forskjellige saker. Det har vært pekt på at klimakrisen og verdenssituasjonen er så dramatisk at alle kirker nå er nødt for å komme sammen og være et kristent vitnesbyrd. – Vi som har vært her får sterkt inntrykk av akutt krise når vi møter folk fra hele verden, og kanskje særlig mennesker fra Ukraina og Pakistan. Samtidig får vi bredere perspektiv når vi er sammen, for det er krig i mange land, selv om Ukraina er det vi hører mest om. For eksempel er palestinerne i en dramatisk situasjon, og dette har KV utformet en sterk uttalelse rundt, sier Hagen Agøy.

Generalsekretær Erhard Hermansen er inspirert og utfordret etter ni dager på generalforsamlingen:

– I tillegg til at vi i tematiske plenumssamlinger og under forhandlinger har fått samtalt om store og krevende tema, og gjort vedtak som bli viktige for hele den verdensvide kirke i tiden fremover, har fellesskapet med rundt 4000 brødre og søstre fra hele verden vært en stor bekreftelse på vår enhet i Kristus. Jesu bønn i Johannes 17.21 «Må de alle være ett» blir bekreftet gjennom gudstjenester, fellesskaps- og bibelgrupper, og ikke minst i de mange og viktige samtalene. Gamle vennskap er blitt styrket og nye er etablert, forteller han.

– Som sist søndag da jeg deltok på en ekskursjon til Heidelberg. I den store generalforsamlingen dro vi, en liten gruppe mennesker for å besøke lokale menigheter og lære av deres arbeid. Samtidig var vi som dro, et lite stykke verden, vi kom fra Kina, Myanmar, Zimbabwe, Australia, Canada og Norge, bare for å nevne noen. Og, det skal ikke lange samtalen til for du kjenner betydningen av fellesskap og kjennskap og at disse brødrene og søstrene som deler av sitt liv, og sin situasjon, gjør noe med mitt liv, sier Hermansen.

Og vi erfarer, sier han – Vi hører sammen. Vi er bedre sammen enn hver for oss, og vi får til mere sammen enn vi gjør hver for oss. 


Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!