Sammen mot overgrep

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep er et nasjonalt økumenisk nettverk som har som mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet.
Alle kirker og kristne organisasjoner og institusjoner kan bli med i nettverket. Administrasjonen av nettverket er lagt til Norges Kristne Råd, i samarbeid med Kirkelig Ressurssenter.

Oppgaver

 • Sikre at overgrepsfeltet får oppmerksomhet og fokus i kirker og kristne organisasjoner og institusjoner
 • Sette fokus på forebyggende arbeid på alle nivåer ved å bidra til å skape gode og stimulerende miljøer ved å gi kunnskap, formidle holdninger og aktuelle verktøy
 • Arbeide for å fremme profesjonalitet og faglig kvalitet i behandlingen av overgrepssaker, inkludert oppfølging i ettertid
 • Systematisere, evaluere, samordne og videreutvikle erfaringer fra kirker og kristne organisasjoner og institusjoners arbeid med overgrepsfeltet
 • Ha en koordinerende servicefunksjon og bidra til å formidle informasjon og forløse synergieffekter mellom deltakerne
 • Utvikle og holde ved like en nettbasert kompetanseoversikt over personer og institusjoner som arbeider med overgrepsfeltet
 • Arrangere regelmessige kurs og konferanser
 • Sette ned relevante arbeidsgrupper der nettverkets deltakere finner det naturlig
 • Bidra til at ledere på alle nivå innen kirkene og de kristne organisasjonene og institusjonene har kompetanse på god saksbehandling innen overgrepsfeltet
 • Arbeide for at de skriftlige retningslinjene vedrørende overgrepsfeltet blir videreutviklet og fulgt
 • Bidra til å støtte og videreutvikle fagetiske råd og kontaktpersoner for overgrepsutsatte i kirker og kristne organisasjoner og institusjoner

Ressurser

«Arbeid mot seksuelle overgrep. Veiledning for å lage retningslinjer» (2016)