Om Oss

HVEM ER VI?

Norges Kristne Råd er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, med Bibelen som kilde, som tilber og bekjenner én Gud – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.

 

Hva er Økumenikk?

Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne. Det skjer gjennom felles gudstjenester, samtaler og gjennom samarbeid om kirkens ansvar i verden gjennom misjon og diakoni. Ordet økumenikk stammer fra det greske ordet ”oikoumene” som betyr ”hele den bebodde verden”.

Kirkehistorien er også historien om splittelser mellom kirker. Først på slutten av 1800-tallet begynte den motsatte bevegelse, særlig ved at ulike kirkesamfunn som drev misjon i samme land spurte seg hva det innebærer for kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin kirke på jorden som én kirke. I sin avskjedstale til disiplene oppfordrer Jesus disiplene til å være ett, likesom han er ett med Gud fader (Joh 17,21).

I begynnelsen av forrige århundre oppsto det flere kirkelige bevegelser som sammen førte til utviklingen av den økumeniske bevegelse og etter hvert også dannelsen av Kirkenes verdensråd.

Norges Kristne Råd som økumenisk organisasjon skal være:

 • Et møtested for kristne kirker og trossamfunn
 • En arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
 • Et redskap for samhandling i kirke og samfunn
 • En serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

Den teologiske samtalen er en viktig del av økumenisk samarbeid.

Gjennom samtalen lærer deltakere fra de ulike kirkelige tradisjonene om hverandres synspunkter og ståsteder.

Samtalen kan både skape større nærhet og økt avstand, men i alt er målet at den øker kunnskap, rydder vekk skinnuenighet, skaper respekt for de reelle forskjeller og gir grunnlag for samhandling og samarbeid mellom kirkesamfunnene der det er mulig.

NKRs teologiske arbeid skjer både gjennom Norsk teologisk samtaleforum der alle NKRs medlemssamfunn inviteres til å oppnevne representanter, og som del av arbeidet innenfor de enkelte virksomhetsområder.

Teologisk samtale organisert gjennom Norges Kristne Råd munner ofte ut i samtaledokument eller ander ressurser til bruk i kirkene.

Global info er et ressurspunkt for kirker og menigheter som vil engasjere seg i globale rettferdighetsspørsmål.

Prosjektet er en del av kirkene i Norges Kristne Råd sitt felles arbeid og drives med støtte fra Norad, Justisdepartementet og Kirkens Nødhjelp.

Global uke arrangeres en uke i året, som oftest i november.

Global infos hovedoppgave er å koordinere Global uke, en årlig økumenisk uke der kirkene sammen og samtidig setter søkelys på global rettferdighet.

Menigheter i Norge inviteres til å markere uka – gjerne sammen med andre kirkesamfunn og lokale lag i nærmiljøet: Be sammen og samtidig, få besøk og bruk vårt gratis materiell!

Ambisjonsnivået bestemmer man selv – det kan godt gjøres enkelt! Det er nok å be fellesbønnen og dele ut informasjon. Temaet kan også markeres på andre tider enn.

Millioner av mennesker lever under utnytting og slaverilignende forhold i tvangsarbeid, barnearbeid, organtyveri, tvangstjenester og prostitusjon eller annen seksuell utnyttelse, også i Norge. Varer og tjenester vi kjøper, kan være direkte eller indirekte forbundet med utnyttelse av andre mennesker. Det er urettferdig, utgjør grove menneskerettighetsbrudd og er uforenlig med et kristent syn på mennesket og skaperverket.
Og skal vi kunne nå FNs bærekraftsmål, må det bli slutt på moderne slaveri.

Global uke gir mulighet til å lære mer om temaet og hvordan dette angår vår tro – og til å bli med i et handlende fellesskap for mer rettferdige og bærekraftige samfunn i eget land og i verden.

NKR samarbeider med norske og internasjonale instanser som har god fagkunnskap om moderne slaveri og menneskehandel og om hva kirkene kan gjøre.

Menigheter kan bestille besøk av ressurspersoner og søke om tilskudd til arrangementet. Folkehøgskoler og høgskoler får tilbud om besøk og undervisning.

Global uke er også en anledning til å motivere til innsats for eget misjons- og diakonalt arbeid. Disse er viktige bidrag til den endelige løsningen på slaveriutfordringen:
For ved å styrke livsgrunnlaget og bærekraften hos utsatte mennesker, bidrar man til å fjerne sårbarheten som gjorde dem risikoutsatte for andres utnytting.

Finn ressursmateriell, filmer og mye mer på Global ukes nettside. Her registrerer man også arrangementet sitt på landsoversikten. Vi bidrar gjerne med tilrettelegging, tips og økonomisk støtte!

Information in English

Hvordan skal forholdet mellom tros- og livssynssamfunn på den ene siden og stat og kommune på den andre siden best organiseres for å ivareta menneskerettighetsnormenes og Grunnlovens bestemmelser om ikke-diskriminering? Hvilken plass og rolle skal tros- og livssynssamfunn ha i det offentlige rom? Hvilke inngrep i retten til tros- og livsynsutøvelsen er legitime og nødvendige? Hvordan skal forholdet mellom samvittighets- og religionsfrihet og andre hensyn best ivaretas?

NKR har et eget religionspolitisk utvalg som arbeider med disse spørsmålene. Religionspolitisk utvalg utarbeider forslag til høringsuttalelser i relevante spørsmål for styret i NKR.

Bakgrunn

Kirkenes engasjement på migrasjonsfeltet i Norge strekker tilbake 1989 da det ble dannet et forum for innvandringsspørsmål (NØFI) i regi av daværende Norsk fellesråd for evangeliske trossamfunn.  Forumet i sin tid jobbet med temaer som rasisme, islam og fremmedfrykt. Seinere rundt 2004 ble kirkene invitert til bosetting og integreringsarbeidet på etterspørsel fra flyktningene.  På dette grunnlaget «kirkelig nettverk for integreringen av flyktninger og innvandrere bedre kjent «Flyktingenettverket» i 2005 ble stiftet som prosjekt i regi av Norges kristne råd. I 2010 skiftet nettverket navn til Flerkulturelt kirkelig nettverk på begrunnelsen at arbeidet skal ikke være et «vi» som inkluderer «et dem», men sammen skal vi jobbe for et inkluderende felleskap. 

Visjonen

Flerkulturelt kirkelig nettverk (FKN) er et felleskirkelig nettverk som består av kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner og menigheter som arbeider eller ønsker å arbeide for et inkluderende fellesskap innen det kirkelige miljøet samtid bidrar til inkludering i samfunnet for øvrig – både lokalt og nasjonalt.

Tematiske arbeidsområder innbefatter

 • Felles kirkelig engasjement i migrasjonspoltikk
 • Migrantmenigheter
  • Samle, spre informasjon om migrantmenigheter og synligjøre dem
  • Bidra til økt kontakt mellom migrantmenigheter og de etablerte kirker i Norge og inklu­dere dem i det økumeniske felleskapet (pinsefestival).
  • Bistå migrantmenigheter med informasjon om det norske samfunn generelt og kirke liv i Norge spesielt, praktisk kontakt og veiledning for migrantledere.
 • Bidra til inkluderingsarbeid i kirkene, organisasjoner og i samfunnet

På torsdager kler vi oss i svart, i protest mot vold og overgrep, og i solidaritet med de som rammes. Bli med du også!

Hovedbudskapet er at vi er lei av å høre om vold, undertrykking, drap, voldtekter og trakassering. Vi ønsker at alle skal kunne bevege seg fritt uten å være redd for å bli banket opp, slått, voldtatt, trakassert eller diskriminert på bakgrunn av rase, legning eller kjønn. Vi oppfordrer hverandre til å bære svart på torsdager. Det er et symbol på styrke og mot til å si fra, representerer solidaritet med ofrene og krever en verden uten vold.

Les mer om Svart torsdag her. 

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep er et nasjonalt økumenisk nettverk som har som mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet

Alle kirker og kristne organisasjoner og institusjoner kan bli med i nettverket. Administrasjonen av nettverket er lagt til Norges Kristne Råd, i samarbeid med Kirkelig Ressurssenter. 

Oppgaver

 • Sikre at overgrepsfeltet får oppmerksomhet og fokus i kirker og kristne organisasjoner og institusjoner
 • Sette fokus på forebyggende arbeid på alle nivåer ved å bidra til å skape gode og stimulerende miljøer ved å gi kunnskap, formidle holdninger og aktuelle verktøy
 • Arbeide for å fremme profesjonalitet og faglig kvalitet i behandlingen av overgrepssaker, inkludert oppfølging i ettertid
 • Systematisere, evaluere, samordne og videreutvikle erfaringer fra kirker og kristne organisasjoner og institusjoners arbeid med overgrepsfeltet
 • Ha en koordinerende servicefunksjon og bidra til å formidle informasjon og forløse synergieffekter mellom deltakerne
 • Utvikle og holde ved like en nettbasert kompetanseoversikt over personer og institusjoner som arbeider med overgrepsfeltet
 • Arrangere regelmessige kurs og konferanser
 • Sette ned relevante arbeidsgrupper der nettverkets deltakere finner det naturlig
 • Bidra til at ledere på alle nivå innen kirkene og de kristne organisasjonene og institusjonene har kompetanse på god saksbehandling innen overgrepsfeltet
 • Arbeide for at de skriftlige retningslinjene vedrørende overgrepsfeltet blir videreutviklet og fulgt
 • Bidra til å støtte og videreutvikle fagetiske råd og kontaktpersoner for overgrepsutsatte i kirker og kristne organisasjoner og institusjoner

Nettverk for religion og utvikling består av Kirkens Nødhjelp, Digni, ADRA, Caritas, Strømmestiftelsen, Kvekerhjelp og NKR, i tillegg til at noen av medlemskirkene i NKR og medlemsorganisasjoner i Digni deltar. Nettverkets basis er bygd på forståelsen av følgende kjennetegn ved trosbasert utviklingsarbeid

Folkelig forankring: Trosbaserte aktører og kirkene er grasrotnettverk; de når bredt og er til stede i nesten alle lokalsamfunn og alle lag av samfunnet.

Reelle samfunnsaktører: Trosbaserte aktører er samfunnsaktører som kan bringe reell endring. De har vært en del av samfunnet lenge før bistanden startet, og de har tenkt å bli når/hvis bistanden blir borte. Dette som en kontrast til korte intervensjoner med prosjekter utenfra. Trosbaserte aktører nyter ofte stor tillit, og religiøse ledere lyttes til. Vi vet også at endring ”innenfra” i kirker og trossamfunn gir ringvirkninger i samfunnet.

Trosbasert språk/verdensbilder kan være gode nøkler til endring.

Videre bygger nettverket på at vår merverdi som norske, trosbaserte aktører blant annet er følgende:

Vi har relasjonskapital: Vi kjenner lokale forhold og aktører. Som del av et globalt kirkefellesskap får vi mye gratis – felles plattform, språk, i utgangspunktet likeverdige, lang felles historie sammen.

Sivilsamfunn gir gode resultater: Det er store forskjeller i modus operandi mellom bistandskanalene multi // nasjonal // sivilsamfunn. Styrke ved sivilsamfunn: mulighet til å følge opp, uttelling/ effektivitet, nærhet til lokalsamfunn, m.m. 

Rollefordeling = bedre bistand: Sivilsamfunn må bygges for å holde stater ansvarlig for levering av goder og beskyttelse av rettigheter. Sivilsamfunn er derfor et essensielt spor for å gjøre bilateral bistand bedre.

Norges Kristne Råd (NKR) har mange samarbeidsrelasjoner knyttet til forskjellige tema vi arbeider med. Her er en oversikt over de samarbeidsrelasjonene som er formalisert ved medlemsskap e.l.:

I Norge:

 • NKR er medeier i Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
 • NKR er medlem av Frivillighet Norge.
 • NKR er observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap.
 • NKR er observatør i Kristelig Studieforbund (K-stud).
 • NKR er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
 • NKR er en av stiftelsesorganisasjonene i organisasjonen ”Rom i arbeidslivet”.
 • NKR har to observatører i samtalegruppa mellom Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge.
 • NKR er medlem i Knif Trygghet.

Internasjonalt:

 • NKR er medlem av Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB)
 • Sekretariatet følger opp kontakt og samarbeid med økumeniske råd og kirker i Norden og Baltikum samt økumeniske råd i Europa og globalt.

Medlemssamfunn

T

Observatører

Tilsluttede økumeniske organisasjoner

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post