Religionspolitikk og samfunn

Hvordan skal forholdet mellom tros- og livssynssamfunn på den ene siden og stat og kommune på den andre siden best organiseres for å ivareta menneskerettighetsnormenes og Grunnlovens bestemmelser om ikke-diskriminering? Hvilken plass og rolle skal tros- og livssynssamfunn ha i det offentlige rom? Hvilke inngrep i retten til tros- og livsynsutøvelsen er legitime og nødvendige? Hvordan skal forholdet mellom samvittighets- og religionsfrihet og andre hensyn best ivaretas?

NKR har et eget religionspolitisk utvalg som arbeider med disse spørsmålene. Religionspolitisk utvalg utarbeider forslag til høringsuttalelser i relevante spørsmål for styret i NKR.