Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles vedtatte arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne siden tar sikte på å gi besøkende økt kunnskap om bærekraftsmaålene, og  om hvordan Norges Kristne Råd bidrar, både lokalt og internasjonalt, til å nå disse målene.

Se: Bærekraftsboka

Bærekraftsboka kan også bestilles her hos IKO-forlaget!

 

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er å skape en sunn sameksistens mellom mennesker og natur, og samtidig ivareta menneskers behov for overlevelse. Bærekraft handler i så måte om å gi videre planeten vår i samme i tilstand til fremtidige generasjoner. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, og reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold.

  • Norges Kristne Råd (NKR) er en paraplyorganisasjon av kristne kirker og trossamfunn i Norge, og er som økumenisk organisasjon en av de bredeste (flest ulike kirkesamfunn) av sitt slag i verden. NKR sitt mandat er å representere kirkenes felles anliggende ovenfor myndigheter, samt i ulike nettverk og forum i inn- og utland. Et av våre mål er å styrke, utruste og mobilisere kirkene i Norge til engasjement og handling for å fremme global rettferdighet og oppnåelse av bærekraftsmålene. I vårt arbeid fokuserer vi spesielt på områder som moderne slaveri, asyl- og integreringspolitikk, interreligiøs dialog, religionsfrihet, fred og forsoning, klima og miljø, basert på et teologisk fundert engasjement for menneskerettigheter og samarbeid med andre relevante aktører.

 

Hva kan vi gjøre?

– Bærekraftsmålene, også kalt agenda 2030, er en viktig satsning som, dersom det lykkes, vil utjevne globale ulikheter og gjøre verden mer rettferdig. Norges Kristne Råd ønsker å forplikte seg til bærekraftsmålene i vår virksomhet. NKR tar forvalteroppdraget på alvor. Bærekraft skal prege vårt daglige virke.

– Bærekraftig utvikling handler om vårt forvalteransvar, å ha respekt for skaperverket og ivareta behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. De er godt forenlige med et kristent syn på skaperverk, menneskeverd og rettferdighet. Det bærende prinsippet om at «ingen skal utelates» samsvarer godt med kirkenes vekt på likeverd, nestekjærlighet og alles rett til å dele samfunnsgodene.

 

Norges Kristne Råd har fått tildelt bærekraftsmål 16 i Norad sin bærekraftsmålskampanje:

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Arbeid for fred har alltid vært en sentral del av en økumenisk agenda. Det gjelder også for Norges Kristne Råd. Vi er, sammen med andre kirkelige aktører, en aktiv deltaker i Kirkelig Fredsplattform, og samarbeider tett med sivilsamfunnsaktører i norske og internasjonale nettverk.

Kirkelige organisasjoner har lenge spilt en viktig rolle som pådrivere i nasjonale or regionale freds- og forsoningsprosesser. Kirkelige organisasjoner har en særlig mulighet for fredsfremmende arbeid fordi de i mange land har bred oppslutning og godt utbygde lokale strukturer som gjør det mulig å mobilisere det sivile samfunn. Samtidig har det kirkelige nettverket i mange land også en vertikal akse som strekker seg helt opp på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gir mulighet for beslutningspåvirkning og politisk dialog om fredsprosesser, og åpner for bred handling og internasjonalt samarbeid. Gjennom Kirkelig Fredsplattform ønsker vi å bidra til å fremme kirkens fredsoppdrag ved å styrke norske kirker og kirkelige organisasjoners internasjonale engasjement og samarbeid for fred og forsoning.