Teologisk samtale

Den teologiske samtalen er en viktig del av økumenisk samarbeid.

Gjennom samtalen lærer deltakere fra de ulike kirkelige tradisjonene om hverandres synspunkter og ståsteder.

Samtalen kan både skape større nærhet og økt avstand, men i alt er målet at den øker kunnskap, rydder vekk skinnuenighet, skaper respekt for de reelle forskjeller og gir grunnlag for samhandling og samarbeid mellom kirkesamfunnene der det er mulig.

NKRs teologiske arbeid skjer både gjennom Norsk teologisk samtaleforum der alle NKRs medlemssamfunn inviteres til å oppnevne representanter, og som del av arbeidet innenfor de enkelte virksomhetsområder.

Teologisk samtale organisert gjennom Norges Kristne Råd munner ofte ut i samtaledokument eller ander ressurser til bruk i kirkene.