Skandinavisk høynivåmøte om religiøse aktørers betydning i bistands- og utviklingsarbeid

Religiøse aktørers innsats under koronapandemien ble løftet fram som uvurderlig under høynivåmøtet, hvor de tre skandinaviske utviklingsministrene møttes. Det kom tydelig fram at religiøse aktører har en nøkkelrolle når man skal løse de enorme utfordringene vi står ovenfor i et bærekraftsperspektiv.

Torsdag (30.09.21) ble det avholdt et høynivåmøte hvor religiøse aktørers betydning for bistand- og utviklingsarbeid stod på agendaen. Møtet ble arrangert av Utenriksdepartementet (UD) på initiativ fra Nettverk for religion og utvikling sammen med søsterorganisasjonene; Danmarks netværk for religion og udvikling og Sveriges Kunskapsforum för religion och utveckling. 

Behov for samarbeid og synergier på tvers av landegrenser

Foranledningen for møtet var et ønske om å komme sammen for å se nærmere på hvorvidt man kan oppnå gode synergier i samarbeid om bistand- og utviklingsarbeid. – Vi har mange felles erfaringer og stor grad av lignende prosesser, trender og utvikling i de skandinaviske landene. Vi har forsøkt oss på ulike tilnærminger og lykkes med ulike ting. Derfor ser vi at vi har mye å lære av hverandre. NORFORB (Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief) er et av eksemplene på ting vi har lykkes med i å gjøre ting sammen, sier Hjalmar Bø, generalsekretær i DIGNI. 

I tiden framover blir synergieffekter bare enda viktigere, derfor er det avgjørende at religiøse aktører finner sammen for å jobbe mot et felles mål: Måloppnåelse av bærekraftsagendaen. – Det er mye endringsmakt i å samarbeide med religiøse aktører, samtidig som en skal være ærlig å si at religiøse aktører også kan hindre positiv utvikling, poengterer Bø. 

Unison enighet om religiøse aktørers betydning

Møtet startet med en innledning fra de respektive utviklingsministrene, anført av Dag-Inge Ulstein. Norges utviklingsminister snakket om hvor konstruktivt han hadde opplevd utveksling av synspunkt og informasjon i møte med religiøse aktører i sin statsrådsperiode, og også hvor viktig det er at denne kunnskapen blir inkorporert i aspirantprogrammet til UD og i departementet ellers: – Det har vært mange situasjoner de siste årene hvor jeg har møtt ulike ledere, myndighetspersoner og kollegaer som nettopp har vært opptatt av dette; at det er avgjørende å forstå og ha kunnskap om hvor viktig de religiøse aktørers rolle er i de respektive landene. 

Per Olsson Fridh, den svenske utviklingsministeren, bekreftet dette og la til at det å bygge opp systematisk kompetanse og kunnskap om spørsmålene knyttet til religiøse aktører i stor grad er med på å hjelpe en med å treffe målgruppene med bistandsarbeidet. 

Stephan Schønemann, som representerte den danske utviklingsministeren, formidlet at den danske utviklingsministeren var særdeles opptatt av denne tematikken. I Danmark er det bred politisk enighet om at religiøse aktører har stor betydning for utviklingsbistand og at dette er stemmer en må ta på alvor. 

First responders: Først inn og sist ut

Schønemann fortsatte: – I humanitære kriser ser vi helt klart at det er trosbaserte aktører som går først inn, og de som forlater stedet aller sist. Dette ble også veldig synlig da pandemien startet.

Filip Buff Pedersen fra DIGNI sin søsterorganisasjon i Danmark, Center for Kirkelig Utviklingsarbeid (CKU), utfyller: – Under covid-19 responderte religiøse aktører før det internasjonale samfunnet hadde funnet ut hvordan en skulle respondere i det hele tatt. Man har hurtig iverksatt programmer for mennesker som har havnet i fattigdom på grunn av pandemien. 

Paradoksalt nok har pandemien synliggjort enda sterkere hvordan religiøse aktører kan være en positiv endringsagent i møte med store behov og omfattende kriser. Disse aktørene har respondert på økningen i kjønnsbasert vold, de har demmet opp for mangel på skolegang, har jobbet hardt for å forhindre sultkatastrofer. 

En del av løsningen 

Alle gode ord til tross, man skal heller ikke være blind for de negative skadevirkningene som religiøse aktører kan volde. Det er deler av religiøse aktører og deres respektive ledere som bidrar til å forsterke konflikter, de er en del av korrupsjonen i sine samfunn, og de sprer usannheter om alt fra politiske skikkelser til vaksineringen. Dette var Stephan Schønemann bekymret for. Kristin Auken fra Danmission svarte raskt på dette: – Når religion er en del av problemet, så er det også nødt for å være en del av løsningen. Sven Larsen fra KN fortsetter: – Sist gang Taliban hadde makten, hadde vår generalsekretær et møte med lederne for å diskutere hvordan man kunne sikre utdanning for kvinner. Nettopp fordi KN er en religiøs aktør, så dannet det grunnlaget for samtaler som hadde vært vanskelig å ha dersom man ikke hadde hatt en religiøs bakgrunn. Det betyr ikke at Taliban endret sine holdninger der og da, men det førte til at man i det minste hadde et grunnlag for dialog. 

Man ser altså at når man spiller på lag med religiøse aktører og dets ledere, kan man få innganger som er vanskelig uten å spille på lag. De utviklingspolitiske fremskrittene kan virkelig ta mange skritt tilbake dersom religiøse krefter begynner å motarbeide alt det gode arbeidet som er gjort på de ulike områdene innen bistand- og utviklingsarbeid. – Når religiøse aktører risikerer å bli en del av problemet, så kan man sikre seg gjennom dialog at det ikke skjer. Man må snakke og ha dialog for at de skal være en del av løsningen, fortsetter Auken fra Danmission. 

Dette var Amira Miller fra Islamic relief Sweden enig i: – Vi som nordiske aktører har en viktig røst for å påvirke våre egne nettverk slik at vi går foran som eksempler til positiv endring. Derfor har vi nå f. Eks en global kampanje om kjønnsrettferdighet, om kvinner og jenters rettigheter i muslimske samfunn.

Ulstein skyter inn: – Vi ser tydelig hvor viktig trosbaserte organisasjoner er. Gjennom lokale partnerskap kan en være med å skape forandring også knyttet til skadelige skikker. Kirkens Nødhjelp har i Etiopia redusert enkelte skadelige skikker med 30% gjennom bruk av religiøse tekster og religiøs tillit. Vi må bruke nettopp de nettverkene som er til stede i større grad i fortsettelsen.

«Walk the talk – hva nå?»

En mulig svakhet med tanke på denne agendaens synlighet kan fort være at den er personavhengig. Dersom folkene som mener denne type dialog og forum er viktig forsvinner, så ser man også at fokuset fort kan forsvinne fra det politiske systemet. Det må forhindres. – Det er en risiko for at vi snakker mye om dette, men ikke kommer fram til konkrete steg videre. Det er viktig at det kommer inn strategier basert på religiøs kunnskap når man skal lage policyer på dette feltet, sa Charlotta Norrby, generalsekretær i det Svenske Misjonsrådet. Innspillene her gikk i stor grad på et ønske om at fokus på religiøse aktører bør være et tverrgående hensyn i de politiske strukturene, at man løfter dette opp uavhengig av hvilken politisk konstellasjon som sitter med makten. 

Schønemann fortsatte: – Adgang til dere alle er viktig. Vi har også bygget opp kompetansen i Danmark. Poenget er at det bør være en vekselvirkning mellom oss og deres nettverk, ha en dialog som bygger opp kompetansen. Vi må finne balansen mellom tro og samfunn. Integrasjon er nøkkel, også i det nordiske samarbeidet. Derfor kan det gjøres mer vår side. Dette er et effektivt instrument for å nå bærekraftsmålene.

Avslutningsvis pekte Hjalmar Bø på at bærekraftsmålene ikke kan nås uten at man mobiliserer og inkluderer religiøse ledere i beslutningsprosessene. Han skrøt av at den danske strategien for utviklingspolitikk inkluderer religiøse aktører, og mente at trygge og forutsigbare politiske møteplasser er godt ivaretatt også i Norge. Samtidig erfarer en del religiøse aktører at de står lengst nede på høringslister, om de står der i det hele tatt, selv om de har synliggjort at de er mer enn klare for å delta i den politiske debatten. – Tydelige politiske signaler om at denne relasjonen er viktig er et nøkkeltiltak. Det vil kunne bringe viktige religiøse aktører til bordet, slo Bø fast. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!