Ny lov om tros- og livssynssamfunn – hva du trenger å vite

En ny lov om tros- og livssynssamfunn med tilhørende forskrift trådte i kraft 1.1.2021. Dette er de viktigste endringene:

  • Krav om minimum 50 tilskuddstellende medlemmer som vilkår for registrering og mulighet til å kreve statstilskudd.

Alle medlemmer må være bosatt i Norge og selv ha meldt seg inn eller være innmeldt av foresatte. Ordningen med barns automatiske tilhørighet til foreldre/foresattes trossamfunn fra fødselen av opphører.

  • Barn kan bare registreres som tilskuddstellende medlem på bakgrunn av innmelding fra foreldre /foresatte.

  • Barn som er registret etter den gamle trossamfunnsloven skal ikke registreres på nytt.

  • Alle trossamfunn som er registret etter den gamle loven må registreres på nytt innen to år etter at den nye loven trådte i kraft, men kan allikevel i mellomtiden kreve utbetaling av tilskudd forutsatt at man har minimum femti medlemmer.

  • Trossamfunn som slår seg sammen for å tilfredsstille antallskravet, må ha fullført registreringen i enhetsregisteret når det sendes inn krav om statstilskudd innen fristen 1. mars.

  • Det vil ikke lenger bli utbetalt tilskudd fra kommunene. Kommunenes bevilgninger til Den norske kirke vil bli beregnet samlet og utbetalt som en andel av statstilskuddet.

  • Begrepet prest eller forstander brukes ikke i den nye loven. Det er trossamfunnets styre som er ansvarlig for overholdelse av lovbestemte plikter og rapporteringer. Registrerte trossamfunn skal derfor ikke lenger sende melding om nytilsatt prester eller forstander. Se ellers nedenfor om vigsler etter ekteskapsloven.

Ny ordning for søknad om godkjenning som vigsler.

Nye personer som skal utføre vigsler på vegne av et tros- eller livssynssamfunn med vigselsrett etter ekteskapsloven, må søke om å få tildelt rett til dette. Jfr. forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn. Personer som allerede er registrert som vigsler trenger ikke gjøre dette på nytt. Ved sammenslåing av trossamfunn kan det, alt etter måten dette skjer på være nødvendig at person som har vigselsrett må godkjennes på nytt. Dette kan f.eks. gjelde der hvor et trossamfunn oppløses og går inn i et trossamfunn som videreføres uten nyregistrering eller der to eller flere samfunn slår seg sammen og registreres som et nytt trossamfunn.

Ny organisering av forvaltningen av trossamfunnsloven.

Tidligere behandlet alle fylkesmannsembetene saker om registrering og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fra og med 1. januar 2021har Fylkesmannsembetet endret navn til Statsforvalteren. Fra samme tidspunkt skal kun to instanser behandle saker knyttet til trossa- og livssynssamfunn. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder trossamfunn i Oslo og Viken. De samfunn som er registrert med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder.

Ny digital løsning for tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m.

Du kan lese mer om denne løsningen her. Her finner du også nødvendige veiledning om brukertilgang og anvendelse av portalen.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til administrasjonsleder Håkon Sigland, 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!