Korona-nytt: Siste oppdateringer

Oppdaterte nasjonale retningslinjer

Her vil det til enhver tid oppdateres siste nytt, merket med dato.

12.11.2020

Regjeringen har kommet med ytterligere presiseringer ad. hva som regnes som fastmonterte stoler i sin nye veiledning til Covid-19-forskriften.

Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. 

Mange kirkebygg har stoler som er lenket sammen i rekke og enkelt kan hektes fra hverandre. Disse regnes ikke som fastmontert. Andre har seteløsninger der stolene er skrudd sammen i rader som ikke er forankret i gulvet og derfor kan flyttes i hele rader. Disse vil  heller ikke regnes som fastmonterte stoler. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom disse ikke er individuelle seter. Det vil heller ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte.

Oppdaterte veiledere 8.11.2020

Regjeringen har med virkning fra 9.11.2020 innført nye og strengere krav til antall og seteutrustning ved offentlige arrangementer innendørs.

Det er ingen endringer i minstekravet til avstand mellom deltakerne: Fortsatt er det hovedregelen om minsteavstand på en meter fra skulder til skulder som gjelder.  Avstandskravet gjelder i alle retninger.

Det er en endring i hovedregelen for antall deltakere: Maksimum 50 deltakere.

Det er ett unntak fra denne hovedregelen.  Unntaket gjelder dersom sitteplassene er fastmonterte. Da kan man sitte på annethvert sete selv om minsteavstand skulder til skulder blir mindre enn én meter. Har salen et setearrangement som er i tråd med definisjonen av fast sete, er også maksimum antall deltaker 200.  Men da kan det ikke sitte personer i mer enn halvparten av de tilgjengelige setene.

Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre.

Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker regnes ikke som fastmonterte stoler selv om de er festet i gulvet.

Merk at den enkelte kommune kan innføre lokale forskrifter som inneholder strengere bestemmelser om både antall og serieplassering på offentlige arrangementer.

Oppdatert 6. november 2020

Myndighetene har varslet at en endring av Covid-19-forskriftens § 13 skulle komme i dag 6.11.

Arbeidet er noe forsinket fordi man arbeider med å klargjøre begrepene fastmonterte seter og fast seteplassering. Dette er spørsmål mange av forståelige grunner er opptatt av. Ettersom endringene først trer i kraft mandag 9. november kl. 00.00, kan gudstjenester foreløpig  gjennomføres i tråd med gjeldende forskrift og etter den smittevernveilederen som Norges Kristne Råd har utarbeidet.

En endret smittevernveileder vil bli publisert så snart som mulig etter at myndighetene har publisert forskriftsendringen med tilhørende avklaring omkring de nevnte begreper.

5. november 2020

FASTMONTERTE STOLER

Regjeringen har ikke kommet med endringer i Covid-19-forskriften som berører gudstjenestevirksomhet. Her gjelder fortsatt maksimumsantallet på innendørs arrangementer: 200 personer utenom arrangørens medarbeidere for gjennomføring av arrangementet. Forutsetningen er at deltakerne sitter på faste plasser og ellers overholder forskriftens avstandsreguleringer.

Enkelte opplever en uklarhet omkring bruken av begrepet «Fastmonterte seter». Dette begrepet referer til Covid-19-forskriftene regulering av utendørs arrangementer der flere enn 200 personer er til stede.

29. oktober 2020

Norges Kristne Råd har oppdatert Covid-19 veiledere med retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger.

Regjeringen har ikke kommet med endringer i Covid-19-forskriften som berører gudstjenestevirksomhet. Her gjelder fortsatt maksimumsantallet på innendørs arrangementer: 200 personer utenom arrangørens medarbeidere for gjennomføring av arrangementet. Forutsetningen er at deltakerne sitter på faste plasser og ellers overholder forskriftens avstandsreguleringer.

Enkelte opplever en uklarhet omkring bruken av begrepet «Fastmonterte seter». Dette begrepet referer til Covid-19-forskriftene regulering av utendørs arrangementer der flere enn 200 personer er til stede.

Her på norsk og engelsk

Myndighetene har kommet med nye smittevernråd og restriksjoner. Det er ikke kommet endringer i antallsbegrensninger som får betydning for gjennomføring av gudstjenester og religiøse handlinger. Norges Kristne Råd har allikevel funnet grunn til å gjøre noen endringer i smittevernveielederen sin.

Det dreier seg først og fremst om en veiledende presisering av forskjellen mellom private og offentlige arrangement. Gudstjenester hører til det siste og antallsbegrensningen på 200 deltakere ved innendørsarrangementer står ved lag under forutsetning at avstandskravene kan overholdes. Veilederen er basert på nasjonale reguleringer og råd. Det har derfor vært nødvendig å skjerpe den enkelte arrangørs oppmerksomhet på mulige strengere lokale tiltak.

Videre har det vært nødvendig å presisere at stoler som er plassert i rekke og ikke flyttes på i løpet av gudstjenesten er å anse som faste stoler.

NKR anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser. Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere for øvrig må ha minimum ett sete mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes.

Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  På grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til å overholdelse av avstandsreglene.

 

 

Lokale variasjoner din kommune

Lokale variasjoner kan forekomme, så følg med i din kommune

Oppdatert 6. november 2020

På grunn av økt lokal smittespredning er det i noen kommuner innført smittevernforskrifter som er strengere enn den nasjonale Covid-19-forskriften. Vi ber alle sørge for at de er godt oppdatert på eventuelle lokale forskrifter i kommuner hvor dere har arbeid.