Korona-nytt: Siste oppdateringer

 

 

Oppdaterte nasjonale retningslinjer

Her vil det til enhver tid oppdateres siste nytt, merket med dato.

Oppdatert 18.6.2021

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Fra og med 20. juni kl. 12:00 gjelder nye bestemmelser om antall personer tilstede på både innendørs og utendørs arrangementer. I tillegg til som tidligere å differensiere mellom med og uten faste, tilviste plasser, innføres ulike bestemmelser med eller uten coronatest -eller sertifikat.

På innendørs gudstjenester vil det nå være mulig med inntil 400 personer uten fast tilviste plasser med mens med fast tilviste plasser kan det være inntil 1000 personer tilstede. Om man bruker koronasertifikatet eller har coronatesting kan det være opptil 2500.

 

Aktiviteter for barn og unge

Sommer- og aktivitetsleir

  • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer
  • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
  • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

 

Oppdatert 27.05.2021

Endringer i antall som kan samles til arrangementer innendørs og utendørs. Maks 200 i faste tilviste plasser og maks 50 personer uten faste tilviste plasser på innendørs arrangement. Det blir også en endring i anbefalingen angående kryssing av kommunegrenser. Man blir fra og med 27. mai rådet til å vise forsiktighet ved kryssing av kommunegrenser for å delta på arrangement, noe som erstatter tidligere anbefaling om ikke å krysse slike grenser.

Oppdatert 21.5.2021

Regjeringen presenterte i dag neste trinn i gjenåpningen. Fra 27.5. kommer det endringer i antall som kan samles til arrangementer innendørs og utendørs. Maks 200 i faste tilviste plasser og maks 50 personer uten faste tilviste plasser på innendørs arrangement. Det blir også en endring i anbefalingen angående kryssing av kommunegrenser. Etter 27.5 blir man rådet til å vise forsiktighet ved kryssing av kommunegrenser for å delta på arrangement i motsetning til dagens anbefaling om ikke å krysse slike grenser. En oppdatert smittevernveileder fra NKR vil foreligge når endringene trer i kraft.

Oppdatert 19.04.2021

Vi har oppdatert smitteveiledere etter nye restriksjoner gjeldende faom. 16.04.

Se: Veileder for gudstjenester og kirkelige handlinger

Oppdaterte Covid-19 veiledere!

Oppdatert 14.4.2021

Fra fredag 16.4 lettes det på restriksjonene for arrangementer.

Norges Kristne Råd vil i løpet av torsdag 15.4. presentere oppdatert «Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger» i tråd med de nye nasjonale reglene som trer i kraft fra midnatt fredag 16.4.

De nye reglene legger til rette for gudstjenester innendørs med inntil 100 personer når alle sitter på faste tilviste plasser. For arrangementer uten faste tilviste plasser er grensen fortsatt 10 personer. Utendørs kan man samle 200 personer generelt og inntil 600 personer samtidig dersom forsamlingen sitter på fast tilviste plasser og er organisert i grupper på inntil 200 personer som gruppevis holdes adskilt med minimum 2 meter under hele arrangementet.

I en rekke kommune vil det på grunn av smittesituasjonen være strengere smittetiltak. Det er derfor svært viktig å følge med på tiltak i egen kommune.

 

Les mer om lettelsene på REGJERINGEN.NO

Oppdatert 24.03.2021

Viktige endringer i Regjeringen covid-19strategi berører kirker og menigheter.

Regjeringen har med virkinger fra og med 25 mars innført endringer i både i Covid-19-forskriften og de generelle anbefalingene for å bekjempe smittespredningen. I forskriftene heter det skal og betyr at bestemmelsene ikke kan fravikes. I anbefalinger heter det gjerne bør og vurderinger vedr. anbefalinger er derfor underlagt et visst skjønn.

Flere av forskriftsendringene og endringene i anbefalinger av 25. mars får konsekvenser for virksomheten i kirker og menigheter.

De viktigste endringene er følgende:

  • Den generelle regelen om at det på arrangementer skal holdes minimum en meters avstand til alle utenom egen husstand endres fra én til to Heretter er det altså tometeren som gjelder ved alle arrangementer.
  • Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april. Eksempler på arrangementer som kan være vanskelige å utsette kan være planlagte dåpshandlinger og vigsler. Digitale gudstjenester kan gjennomføres som tidligere.
  • Dersom man velger å gjennomføre arrangementer som gudstjenester og andre religiøse markeringer i påsken, gjelder forskrifter og anbefalinger for arrangement.
  • Man kan ifølge den nye Covid-19-forskriften være maksimum tjue deltakere på arrangement innendørs og 50 personer tilstede utendørs. Det er en forutsetning at det benyttes faste tilviste plasser og avstandsreglene overholdes.

Medvirkende og nødvendig personell for gjennomføring av arrangementet medregnes ikke. Disse skal holdes adskilt fra forsamlingen for øvrig.

I tillegg opprettholdes nedenstående anbefaling:

  • Det bør fortsatt ikke legges til rette for arrangementer som sikter inn mot et publikum utenfor arrangørens egen kommune og enkeltpersoner bør fremdeles ikke delta på arrangementer utenfor egen kommune.

Det er ingen endring i forskriftens bestemmelser om begravelser og bisettelser. Her det fortsatt et maksimumsantall på 50 tilstedeværende som gjelder, med mindre kommunale eller regionale forskrifter har begrenset dette antallet. Det er en forutsetning at det benyttes faste tilviste plasser og avstandsregelen ved arrangementer overholdes.

Aktiviteter for barn og ungdom: De nye nasjonale tiltakene påvirker ikke aktivitet for barn og ungdom. Men det er viktig at det gjøres lokale vurderinger av hva som er forsvarlig.

Norges Kristne Råd har oppdaterte smittevernveiledere på norsk og engelsk her.

Oppdatert 23.02.2021

NKR får mange henvendelser om Regjeringens anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra ulike kommuner.  Dette er et råd som må vurderes i hvert tilfelle utfra lokale forhold og lokal smittesituasjon. Anbefalingen innebærer at det ikke er tilrådelig å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement i nabokommunen. Dette gjelder også for arrangementer for barn og unge.

Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner og beslutte avlysning eller utsettelse. Dette er til syvende og sist en skjønnsvurdering ettersom det ikke er regulert gjennom Covid-19-forskriften.

Det er eksempler på menighetshus som er lokalisert i nærheten av en kommunegrense og hvor de fleste menighetsmedlemmene faktisk er bosatt i nabokommunen.

Merk at enkelte kommuner kan innføre forbud mot å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement.

Anbefalingene gjelder deltakelse på arrangementer og ikke reise for å utføre tjeneste som prest eller forkynner. Dette er definert som nødvendig reise og omfattes ikke av anbefalingen.

Oppdatert 19.01.2021

Nye oppdateringer etter gårsdagens anbefalinger fra myndighetene.

«Smittevernveileder – aktiviteter for barn og unge», jfr. punkt 3.5: Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For gudstjenester og kirkelige handlinger gjelder fremdeles Smitteveileder gudstjenester og kirkelige handlinger fra 4. januar – med inntil 10 personer + medvirkende der det ikke er fastmonterte seter og 200 + medvirkende der det er fastmonterte seter.

4.01.2021

Norges Kristne Råd har oppdatert smittevernveiledere i tråd med oppdatert forskrift og gårsdagens anbefalinger fra myndighetene.

Dette gjelder pkt 3.1.4. i «Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger» og pkt. 3.5 i «Smittevernveileder – aktiviteter for barn og unge»

Fra og med 04.1.2021 har Regjeringen innført nye og strengere antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted som gudstjenester og møter i kirkelig regi er. Merk at avstandskravene nevnt senere gjelder uansett antall tilstedeværende:

a.)          Maksimum 10 tilstede samtidig når publikum ikke sitter i fastmonterte seter.

b.)          Maksimum 200 til stede når alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

c.)           Maksimum 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter

d.)          Maksimum 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Dette medfører følgende forbud og anbefalinger

* Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement (200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter).

* En anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.

* At små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere unntaksvis kan gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (dette kan f.eks være dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste).

Vi vil også minne om at det i flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner.

Myndighetene anbefaler: «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter». På denne bakgrunn anbefaler også Norges Kristne Råd at alle aktiviteter for barn og unge til og med 18. januar utsettes.

4.12.2020

RÅD OM JULEFEIRING I KIRKEN

Regjeringen har foretatt en midlertidig endring av Covid-19-forskriften med tanke på kirkelige arrangementer i julen. Forskriften gjelder fram til 15. januar 2021. Følgende endringer gjort:

  1. Kirkevandringer er innført som en ny arrangementskategori.

Kirkevandring kan gjennomføres ved at det til enhver tid er maksimalt 50 personer besøkende inne i kirkerommet og forsamlingen suksessivt byttes ut ved at nye slipper inn etter hvert som andre forlater kirkerommet.

  1. Kor, musikere, vaktpersonale og andre som er engasjert av arrangør av gudstjeneste eller kirkevandring regnes ikke med i deltakerantallet. Disse skal holde minst to meters avstand til forsamlingen forøvrig gjennom hele arrangementet. Dersom en slik avstand ikke kan opprettholdes regnes disse inn i maksimalt deltakerantall på 50.

Utover dette har Helsedirektoratet også kommet med råd om at det ved fellessang innendørs bør være minst 2 meters avstand mellom de syngende så fremt disse ikke tilhører samme husstand.

Les mer om det her: Smittevernråd for kirkevandringer og korsang til jul og nyttår – Helsedirektoratet

Klikk for å lese Veileder for julen 2020 – tros og livssynsarrangementer

12.11.2020

Regjeringen har kommet med ytterligere presiseringer ad. hva som regnes som fastmonterte stoler i sin nye veiledning til Covid-19-forskriften.

Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. 

Mange kirkebygg har stoler som er lenket sammen i rekke og enkelt kan hektes fra hverandre. Disse regnes ikke som fastmontert. Andre har seteløsninger der stolene er skrudd sammen i rader som ikke er forankret i gulvet og derfor kan flyttes i hele rader. Disse vil  heller ikke regnes som fastmonterte stoler. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom disse ikke er individuelle seter. Det vil heller ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte.

Oppdaterte veiledere 8.11.2020

Regjeringen har med virkning fra 9.11.2020 innført nye og strengere krav til antall og seteutrustning ved offentlige arrangementer innendørs.

Det er ingen endringer i minstekravet til avstand mellom deltakerne: Fortsatt er det hovedregelen om minsteavstand på en meter fra skulder til skulder som gjelder.  Avstandskravet gjelder i alle retninger.

Det er en endring i hovedregelen for antall deltakere: Maksimum 50 deltakere.

Det er ett unntak fra denne hovedregelen.  Unntaket gjelder dersom sitteplassene er fastmonterte. Da kan man sitte på annethvert sete selv om minsteavstand skulder til skulder blir mindre enn én meter. Har salen et setearrangement som er i tråd med definisjonen av fast sete, er også maksimum antall deltaker 200.  Men da kan det ikke sitte personer i mer enn halvparten av de tilgjengelige setene.

Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre.

Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker regnes ikke som fastmonterte stoler selv om de er festet i gulvet.

Merk at den enkelte kommune kan innføre lokale forskrifter som inneholder strengere bestemmelser om både antall og serieplassering på offentlige arrangementer.

Oppdatert 6. november 2020

Myndighetene har varslet at en endring av Covid-19-forskriftens § 13 skulle komme i dag 6.11.

Arbeidet er noe forsinket fordi man arbeider med å klargjøre begrepene fastmonterte seter og fast seteplassering. Dette er spørsmål mange av forståelige grunner er opptatt av. Ettersom endringene først trer i kraft mandag 9. november kl. 00.00, kan gudstjenester foreløpig  gjennomføres i tråd med gjeldende forskrift og etter den smittevernveilederen som Norges Kristne Råd har utarbeidet.

En endret smittevernveileder vil bli publisert så snart som mulig etter at myndighetene har publisert forskriftsendringen med tilhørende avklaring omkring de nevnte begreper.

5. november 2020

FASTMONTERTE STOLER

Regjeringen har ikke kommet med endringer i Covid-19-forskriften som berører gudstjenestevirksomhet. Her gjelder fortsatt maksimumsantallet på innendørs arrangementer: 200 personer utenom arrangørens medarbeidere for gjennomføring av arrangementet. Forutsetningen er at deltakerne sitter på faste plasser og ellers overholder forskriftens avstandsreguleringer.

Enkelte opplever en uklarhet omkring bruken av begrepet «Fastmonterte seter». Dette begrepet referer til Covid-19-forskriftene regulering av utendørs arrangementer der flere enn 200 personer er til stede.

29. oktober 2020

Norges Kristne Råd har oppdatert Covid-19 veiledere med retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger.

Regjeringen har ikke kommet med endringer i Covid-19-forskriften som berører gudstjenestevirksomhet. Her gjelder fortsatt maksimumsantallet på innendørs arrangementer: 200 personer utenom arrangørens medarbeidere for gjennomføring av arrangementet. Forutsetningen er at deltakerne sitter på faste plasser og ellers overholder forskriftens avstandsreguleringer.

Enkelte opplever en uklarhet omkring bruken av begrepet «Fastmonterte seter». Dette begrepet referer til Covid-19-forskriftene regulering av utendørs arrangementer der flere enn 200 personer er til stede.

Her på norsk og engelsk

Myndighetene har kommet med nye smittevernråd og restriksjoner. Det er ikke kommet endringer i antallsbegrensninger som får betydning for gjennomføring av gudstjenester og religiøse handlinger. Norges Kristne Råd har allikevel funnet grunn til å gjøre noen endringer i smittevernveielederen sin.

Det dreier seg først og fremst om en veiledende presisering av forskjellen mellom private og offentlige arrangement. Gudstjenester hører til det siste og antallsbegrensningen på 200 deltakere ved innendørsarrangementer står ved lag under forutsetning at avstandskravene kan overholdes. Veilederen er basert på nasjonale reguleringer og råd. Det har derfor vært nødvendig å skjerpe den enkelte arrangørs oppmerksomhet på mulige strengere lokale tiltak.

Videre har det vært nødvendig å presisere at stoler som er plassert i rekke og ikke flyttes på i løpet av gudstjenesten er å anse som faste stoler.

NKR anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser. Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere for øvrig må ha minimum ett sete mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes.

Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  På grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til å overholdelse av avstandsreglene.

 

 

 

 

Lokale variasjoner i din kommune

Lokale variasjoner kan forekomme, så følg med i din kommune

På grunn av økt lokal smittespredning er det i noen kommuner innført smittevernforskrifter som er strengere enn den nasjonale Covid-19-forskriften. Vi ber alle sørge for at de er godt oppdatert på eventuelle lokale forskrifter i kommuner hvor dere har arbeid.