Vi trenger Den Hellige Ånd

I dag arrangerer vi pinsefestival – vårt mål er at pinsen får den oppmerksomheten den fortjener som kristen høytid. Gir vi pinsebudskapet om Den Hellige Ånd stor nok plass?

Festivalsjef Lemma Desta mener pinsen fortjener en større plass blant de kirkelige høytidene.

Av Lemma Desta, pinsefestivalsjef ved Norges Kristne Råd

I år er pinsehøytiden preget av koronakrisen. Når vi feirer pinsen i år, har vi grunn å takke Gud for at vi er blitt bønnhørt, at pandemien er i ferd med å overvinnes og at samfunnet nå gradvis åpner opp igjen. På mange måter har pinsehøytiden blitt en gjemt og glemt høytid. Likevel har den stor betydning for kristent liv og vitnesbyrd. I denne artikkelen ønsker jeg å dele min uro over fraværet av fokuset på Gud og Den Hellige Ånd.

Artikkelen kan leses som et bønneemne eller en appell til Gud og til mine søsken i Kristus.

Har vi glemt Den Hellige Ånd?

Det er merkelig at det er viet så lite plass til Den Hellige Ånd i kristen teologi, mystikk, kunst, litteratur, liturgi og musikk.

Først må jeg si litt om min bakgrunn. Jeg er født og døpt i den etiopisk ortodokse kirken. Jeg vokste opp i den lutherske Mekane Yesus-kirken i Etiopia, men har nå vært i Norge i 17 år. Jeg er så privilegert å ha fått være en del av ulike samfunn. Jeg har vært en del av et samfunn der Gud og tro nyter stor respekt, samtidig et samfunn der en Gudstro blir mislikt med eller uten gode grunner. Jeg har sett stor frimodighet, framgang og vekst i kristent liv og vitnesbyrd men også sett motstand, usikkerhet og stagnasjon. 

I min egen vandring som Kristi disippel – innsikt fra utdannelse, med inspirasjon fra alt jeg har hørt og lest om Guds virke i andre menneskers liv – og med erfaring i tjeneste for evangeliet, er jeg overbevist om at kristent liv og tjeneste skal inneholde dyp overbevisning, trygg forankring, ekte kjærlighet, glede i tjeneste, tålmodighet i prøvelser, trofasthet i forpliktelser og ansvar. Med en fred som overgår all forstand uansett omstendigheter, mål og mening for livet og håp for framtiden.  Derfor er det at evangeliet har Guds forvandlende kraft som kan transformere individet, familier og samfunn, uansett stort eller smått, rik eller fattig. Spørsmålet er da: Hvorfor forvandler den kristne tro og vitnesbyrd individet og samfunn noen steder, mens ikke andre? I noen tidsaldre, men enn ikke andre? Hvor er det blitt av Gudskraften og Ånden som transformerer? Er det noe vi har glemt?

Det er merkelig at det er viet så lite plass til Den Hellige Ånd i kristen teologi, mystikk, kunst, litteratur, liturgi og musikk.  

Gir vi pinsen nok plass?

Sannheten om evangeliet om Jesus Kristus kan ikke forkynnes uten hjelp og kraft fra Den Hellige Ånd.

Til tross for kommersialiseringen og forbrukerkulturen rundt det, får julehøytiden og budskapet om inkarnasjon stor plass i samfunnet. Advent og julehøytiden fyller kirkerommene med konserter og musikk, det lages juleverksted for barn, det pyntes i kirkene og i hjemmene. Radio og tv fylles av julemusikk både med og uten et kristent budskap. De fleste nordmenn deltar på gudstjeneste på julaften. Årlig får kirkene mulighet til å formidle evangeliet. Budskapet om Jesus Kristus, verdens frelser og lys – får stor oppmerksomhet. Julehøytid er en god tradisjon skapt gjennom kirkens historie og har høy status i den vestlige verden.

Påske har også en bred oppslutning i den globale kristenheten. Påsken har sitt opphav i jødedommen, men fått nye dimensjoner i kristendommen. Jesu lidelse, død og oppstandelse med dyp teologi og tunge symboler som korset og nattverd står sterkt i kristen trosformidling gjennom kunst, musikk og liturgi. Korsets budskap om at Gud har sendt sin sønn for å lide en stedfortredende død til soning for verdens synder er i bunn og grunn et budskap om uuttømmelige kjærlighet fra Gud. Derfor heter det med rette den gode nyheten eller evangeliet. Det er dette budskapet som må bæres, fortelles og oversettes til alle folkeslag, til alle Gud har skapt. Formidlingen av evangeliet skal føre til forsoning og felleskap med Gud og andre mennesker som sammen blir til én kirke, én Kristi kropp på jorda.

Åndens kraft og virke

Det er gjennom Den Hellige Ånds kraftfulle virkning at det apostoliske vitnesbyrdet begynte evangeliet.

Sannheten om evangeliet om Jesus Kristus kan ikke forkynnes uten hjelp og kraft fra Den Hellige Ånd. Jesus Kristus befalte sine disipler som ble sendt som apostler, som betyr utsendinger, å vente til Den Hellige Ånd kom for å virke med og gjennom dem og deres vitnesbyrd. Vi leser mye om hva som skjedde på den første pinsedagen. Evangelisten Lukas beskriver hvordan den store forvandlingen begynte med apostlene og deres kraftfulle vitnesbyrd med ord, bønn, undergjerninger og felleskap. Det er gjennom Den Hellige Ånds kraftfulle virkning at det apostoliske vitnesbyrdet begynte evangeliet. Ånden ledet dem til sannhet, og tolket betydningen av Jesu Kristi liv, død og oppstandelse. Vi kan lese hele kirkehistorien fra den gangen til i dag, hvor vi enn er i verden, for å se hva Den Hellige Ånde har gjort og gjør.

Selv om Den Hellige Ånd virker i all kristen omvendelse, liv og vitnesbyrd, er det lite fokus på Den Hellige Ånd i mange sammenhenger. Selv i kirkehistorien var det lite kontroverser rundt den tredje personen i den hellige treenighet. Under reformasjonen sto ikke diskusjonen om Den Hellige Ånd i fokus. Først ved starten av det forrige århundret, i Azusa street i Los Angeles, kan en si at interessen for Den Hellige Ånd startet med framveksten av den pinsekarismatiske bevegelsen. I dag regnes det med mange pinsekarismatiske kristne og karismatiske tilstrømninger i ulike kirker og tradisjoner. Pinsekarismatikken kom med nye impulser for kristent liv, teologi og vitnesbyrd, men samtidig med noen utfordringer. Det merkes både ved modning i pinsekarismatiske bevegelser, men også stadig ny utvikling av nye apostoliske og profetiske bevegelser. Jeg vil ikke gå inn på store globale trender i kirkene og i teologisk utvikling nå. 

Pinsen – en tid for å evangelisere

Ånden gir nådegaver og utruster menigheten til tjeneste.

Siden den første pinsedagen befinner vi oss i pinsetiden, i kirkens og misjonens tid. En tid for å evangelisere (euangelstai); gjøre tjeneste i kjærlighet (diakonia), tilbe (liturgia), ha felleskap (koinonia) og bære vitnesbyrd (martyria).  Vi kan ikke leve et kristenliv uten hjelp ovenfra, med et mer aktivt forhold til Gud, Den Hellige Ånd.  Den Hellige Ånds gudsforvandlende kraft var og er i verden for å skape, forme, blåse liv og gi håp (1.mos 1:2, Esek 37, Joh 20). Det var ved Den Hellige Ånd at Maria ble med Jesus-barnet (Luk 1:35; Matt 1:20). Det var Den Hellige Ånd som salvet arkitekter, dommere, profeter, ledere, inkludert Jesus Guds salvede, utsendingen og hans apostler til tjeneste. Salvingen gav dem visdom, innsikt, kunnskap, kløkt, kraft, og ord/tale. På den første pinsedagen etter Kristi himmelfart ble apostlene fylt av Den Hellige Ånd som gav dem ord og språk til å forkynne og tale om Guds storverk. Det store verket er frelsesplanen for hele menneskeheten gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse. Se Peters forkynnelse i Ap.gj 2. Med andre ord budskapet om omvendelse, tilgivelse og åndens gaver.

Vi leser om Den Hellige Ånds nærvær, og at forkynnelsen av det sanne evangeliet førte til at mange menneskers liv ble forvandlet. I Apostelgjerningene kan vi lese mer om hvordan troende menneskers forvandlede, nyfødte, og nyfrelste liv skal leves med kraft fra Den Hellige Ånd. De som lever i Ånden skal ikke leve i frykt eller fangenskap, men i tryggheten som Guds barn (Rom 8). Der Ånden er, er det liv og frihet. De som lever i og med Den Hellige Ånd skal ikke leve for å tilfredsstille kjøttet og dets begjær, men  bære Åndens frukt som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5:22). Det er Ånden som gir nådegaver og som utruster menigheten til tjeneste.

Gir vi Ånden plass?

Når vi feirer pinsen i år er det nok en gang en mulighet til å stoppe opp og tenke over hvor privilegerte vi er som har Den Hellige Ånd, som bor og arbeider i og med oss. Uten hjelp, bistand, råd og kraft er det umulig å leve et kristent liv og bære vitnesbyrdet om evangeliet til alle folkeslag.

Ånden er klar! Spørsmålet er om vi vil la Ånden få større plass å i våre liv og menigheter?

Velsignet Pinse!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!