Sexkjøp, porno og tvangsarbeid: Hvordan kan vi forebygge utnyttelse?

av Jeanette Kalmar Frøvik, styreleder i lightup Norge, og Ragnhild Lindahl Torstensen, daglig leder/ prosjektleder i lightup Norge

 

Økende engasjement mot menneskehandel

Det finnes mange ulike begreper på utnyttelse: Menneskehandel, trafficking, tvangsarbeid, barnearbeid, vår tids slaveri, og moderne slaveri. Det som ofte kjennetegner disse formene for utnyttelse, er at barn og voksne blir utnyttet seksuelt eller for sin arbeidskraft. 

Vi opplever at det er et økende engasjement mot menneskehandel i Norge i dag. Både blant enkeltmennesker, i organisasjoner og næringsliv, og blant politiske beslutningstakere. Her er det også tydelig at kirken er en aktør som er på banen for å jobbe med å øke bevisstgjøringen om den utnyttelsen som skjer, og i en innsats for å skape positiv forandring. 

Hva kan vi gjøre?

I Lightup er vi engasjert for å snakke om strukturene bak utnyttelsen. Hva er menneskehandel, og hvordan ser det ut? Hvordan kan begrepene vi bruker når vi omtaler utnyttelsen bidra til å skape et helhetlig bilde av menneskehandel og faktisk forme våre holdninger i møte med mennesker som utnyttes? Og hvordan kan vi hindre at utnyttelse skjer, før det faktisk skjer? 

I møte med en så stor og omfattende problematikk er det lett å miste motet. Hva kan vi som enkeltpersoner her i Norge i det hele tatt gjøre i møte med kyniske bakpersoner og en enorm illegal industri? Vi tror at det å rette søkelyset på forbrukerperspektivet er helt essensielt. Uten en etterspørsel etter utnyttelse, vil det heller ikke være barn og voksne som utnyttes. 

Dersom vi som enkeltmennesker avstår fra å kjøpe sex, blir det heller ingen etterspørsel etter utnyttelse i prostitusjon. Det å være etiske forbrukere som etterspør varer og tjenester som er etisk og rettferdig produsert eller utført, bidrar til å minske markedet for utnyttelse av sårbare mennesker i ulike former for tvangsarbeid. Og dersom unge som vokser opp i Norge i dag har et kritisk blikk på pornoindustrien og forstår at industrien preges av massiv utnyttelse og har sterke koblinger til resten av den kyniske sexindustrien, kan dette lede til at unge tar et bevisst valg om å ikke se på porno. Et redusert pornokonsum betyr at utnyttelsen i pornoindustrien reduseres. 

Det er med andre ord ingen tvil om at en av nøklene til å bekjempe menneskehandel ligger i å redusere etterspørselen etter menneskehandel. Alle disse eksemplene synliggjør at når etterspørselen reduseres, så avtar også tilbudet. 

Vi må tenke stort om ungdom

Dersom vi skal klare å redusere denne etterspørselen, så må det å skape en holdningsendring blant ungdom være en hovedprioritet. Vi må tenke stort om ungdommers mulighet til å faktisk skape varig forandring. Unge i dag representerer den oppvoksende generasjonen og er fremtidens forbrukere. Unge har også en reell påvirkningskraft, gjennom at de kan påvirke omgivelsene sine som for eksempel familie og venner ved å dele av sin kunnskap, og de kan påvirke politisk. Det å fokusere på unge i holdningsskapende arbeid er med andre ord helt essensielt. Her mener vi at kirken kan ha en viktig rolle gjennom å tilby unge en arena for kritisk refleksjon rundt spørsmål som omhandler holdninger, menneskeverd, forbrukermakt og utnyttelse. 

I Lightup, så erfarer vi hele tiden at påvirkning og holdningsendring faktisk skjer. Ungdommer tilknyttet lokallagene våre forteller om undervisning de har holdt, og om samtaler de har hatt med omgivelsene som har ført til holdningsendring hos samtalepartnerne. Vi vet om foreldre som har sluttet å kjøpe svarte tjenester som hushjelp eller snekkerarbeid, kompiser har sluttet å besøke strippeklubber og unge som har begynt å forstå at man faktisk er med på å opprettholde utnyttelsen i sexindustrien ved å kjøpe sex og ved å se porno. Dette bekrefter viktigheten av å gi ungdommer en plattform der de kan bruke sitt engasjement og være endringsagenter i samfunnet.

FNs bærekraftsmål utfordrer oss til å tenke stort om de utfordringene vi står overfor i verden i dag. Innen 2030 er det en rekke mål som vi som verdenssamfunn må nå for å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden. Flere av bærekraftsmålene adresserer også temaet menneskehandel. Hvis vi skal nå disse målene, er det med andre ord essensielt med en storstilt innsats for å hindre og forebygge at disse formene for utnyttelse finner sted. Bærekraftsmålene oppfordrer oss til å sette inn støtet, og synliggjør hvordan lokal innsats kan få globale ringvirkninger. Nettopp derfor kan din innsats skape forandring. Din kunnskap, din bevisstgjøring, det du deler med dine omgivelser og hvordan du engasjerer deg mot menneskehandel i ditt nærmiljø og i felleskap som du er en del av. Kanskje kjenner du noen unge som du vil utfordre eller inspirere til å være med og skape positiv forandring? 

Lightup er en internasjonal demokratisk ungdomsorganisasjon som forebygger menneskehandel ved å mobilisere unge til frivillig engasjement og opprettelse av lokallag, gjennom opinionsbygging, politisk påvirkning, undervisning og informasjonsspredning. 

 

Ragnhild Lindahl Torstensen, daglig leder/ prosjektleder i lightup Norge og Jeanette Kalmar Frøvik, styreleder i lightup Norge.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!