Styret er øverste myndighet mellom rådsmøtene og leder Norges Kristne Råd i samsvar med vedtektene og rådsmøtets vedtak. De møtes minst 3 ganger årlig.

Alle medlemssamfunn med over 5000 medlemmer har én representant i rådets styre med unntak av Den norske kirke som har 3 representanter. Grupper av kirker og trossamfunn med over 3000 medlemmer samlet, representeres i styret ved én felles representant pr. gruppe. 

Alle medlemmer og observatører har møte- og talerett.  Styremedlemmene oppnevnes av medlemssamfunnene for en periode på 2 år.  Hvert styremedlem skal ha et personlig varamedlem.  

Leder: Per Anders Sandgren

Nestleder: Jarle Skullerud