Bønneuken for kristen enhet

Lær å gjøre godt! Søk det som er rett. (Jesaja 1.17a)

Materiellet for Bønneuken for kristen enhet i år er forberedt av en gruppe kristne i USA sammenkalt av Minnesota Council of Churches.

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, introduserer Bønneuka for kristen enhet 2023 – med tema: Lær å gjøre godt! Søk det som er rett

 

 

Hva er Bønneuken for kristen enhet:

Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt 18.-25. januar på den nordlige halvkule. Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år. Vi oppfordrer til å være fleksible med hensyn til dato og til å se det materiellet vi presenterer her som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene er kommet fram til, og til å be og jobbe for full enhet gjennom hele året.

Tilrettelagt materiell kan tilpasses til bruk på lokalt nivå. Det må tas hensyn både til lokale tradisjoner for gudstjeneste og liturgisk praksis og til hele den sosiale og kulturelle sammenhengen.

 

Informasjon om materiellet for 2023:

Materiellet for Bønneuken for kristen enhet er tilrettelagt i felleskap med Kommisjonen for tro og kirkeordning i Kirkenes verdensråd og Det pavelige råd for fremme av kristen enhet. De gav Minnesota Council of Churches oppgaven med å velge tema og forberede tekstutkast for Bønneuken 2023. De valgte temaet «Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak!» (Jes 1, 17). Medlemmene av Minnesota-arbeidsgruppen håper at deres personlige erfaringer med rasisme og devaluering av deres menneskeverd vil være bevis på den inhumane behandling Guds barn gir hverandre. Det er også deres dype lengsel at de som kristne kan legemliggjøre den enheten Gud gir oss i gave, og dermed sette søkelyset på og fjerne alt som forhindrer oss i å forstå og erfare det faktum at vi alle tilhører Kristus.

 

Tema for bønneuken 2023:

Bibelteksten: Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak! (Jes 1, 17)

Konsept: Jesaja forkynte at Gud krever rett livsførsel fra oss alle, hele tiden og i alle deler av livet. På mange måter kan vi si at verden i dag speiler de samme utfordringene som Jesaja satte søkelyset på i sin forkynnelse. Rettferdighet og enhet har sitt utspring i Guds dype kjærlighet til hver og en av oss, og de rører ved selve kjernen av hvem Gud er og hvordan Han forventer at vi behandler hverandre. Guds valg om å skape en ny menneskehet «av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål» (Åp 7, 9) kaller oss til den freden og enheten Han alltid har hatt i tankene for skaperverket.

Profeten bruker harde ord når han beskriver samtidens religøse praksis. «Kom ikke lenger med unyttige gaver! Jeg avskyr offerrøyken… Når dere løfter hendene, lukker jeg øynene for dere.» (v. 13, 15) Så snart han har ytret disse voldsomme fordømmelsene, der han diagnostiserer hva som er galt, tilbyr Jesaja løsningen for disse misgjerningene. Han instruerer Guds folk til å «Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt» (v. 16).

I dag ser vi at undertrykkelse og segregering fortsetter å være resultatet når enkelte grupper eller klasser blir gitt særskilte rettigheter og privilegier over andre. Rasismens synd er åpenbar i ethvert synspunkt eller handling som gjør forskjell på eller opphøyer en «rase»[1] over en annen. Når det i tillegg opprettholdes av skjeve maktstrukturer, beveger slike rasistiske fordommer seg fra å være individuelle problemstillinger til å gjennomsyre selve samfunnsstrukturen – en systemisk rasisme. Slik rasisme har vært til nytte for noen, inkludert kirker, og lagt byrder på og eksludert andre, kun med utgangspunkt i hudfargen deres og den rådende kulturens assosiasjoner med oppfatningen av «rase».

I skriftstedet som er valgt for Bønneuken for kristen enhet 2023, viser profeten Jesaja oss hva vi kan gjøre for å reparere disse skadene.
Å lære å gjøre godt forutsetter at man er villig til å foreta selvrefleksjon. Bønneuken er en ypperlig anledning for kristne til å anerkjenne at skillelinjene mellom våre menigheter og våre bekjennelser ikke kan adskilles fra skillelinjene i samfunnet for øvrig. Når vi kommer sammen for å be om kristen enhet, gir det oss anledning til å reflektere over hva det er som forener oss og forplikte oss til å konfrontere undertrykkelse og splid blant alle mennesker.

Profeten Mika understreker at Gud har kunngjort for oss hva som er godt og hva Gud krever av oss: «å gjøre rett, vise trofast kjærlighet, og vandre ydmukt med din Gud» (Mika 6,8). Å gjøre rett betyr ikke bare å ha respekt for alle mennesker. Rettferd forutsetter en sannferdig behandling for å kunne gjøre noe med historisk urett utført basert på rase, kjønn, religion og sosiøkonomisk status. Å vandre ydmykt med Gud forutsetter omvendelse, oppreisning, og til slutt forsoning. Gud vil at vi skal komme sammen med et felles mål om rettferd for alle Guds barn. Kristen enhet burde være en forsmak på den enheten Guds forsoning har vunnet for hele skaperverket. Splittelse blant kristne svekker dette vitnesbyrdet, noe som igjen forsterker spliden, i stedet for å gjøre det kirken er kalt til: å bringe legedom til verdens nød.

Materiellet er oversatt av Andreas Benestad

Arbeid for enhet gjennom hele året
Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt 18.-25. januar på den nordlige halvkule. Disse dagene ble foreslått av Paul Wattson i 1908 fordi de ligger i tiden mellom festene for apostlene Peter og Paulus. Dermed får de en symbolsk betydning. Men på den sørlige halvkule er januar feriemåned, og kirkene der finner derfor andre tider til Bønneuken, for eksempel omkring pinse slik det ble foreslått av Tro og kirkeordningsbevegelsen i 1926. Pinse er jo også en symbolmettet tid for kristen enhet.

Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år. Vi oppfordrer dere derfor til ikke bare å være fleksible med hensyn til dato, men også til å se det materialet vi presenterer her som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene alt er kommet fram til, og til å be sammen for full enhet etter Kristi vilje gjennom hele året.

Les også: «Små bønner blir store»

Tilpassing av teksten
Dette materialet legger vi fram i full forståelse for at dere, når det er mulig, kan tilpasse det til bruk på lokalt nivå. Da må det i tilfelle tas hensyn både til lokale tradisjoner for gudstjeneste og liturgisk praksis og til hele den sosiale og kulturelle sammenhengen dere står i. Normalt bør en slik lokal tilpassing skje i en økumenisk ramme. Noen steder finnes det alt økumeniske strukturer som naturlig tar ansvar for å legge materialet til rette. Andre steder håper vi at behovet for tilpassing kan skape grobunn for å lage slike strukturer.

Bruk av materialet for Bønneuken

Kirker og forsamlinger som sammen markerer Bønneuken gjennom en enkelt felles gudstjeneste, kan bruke Ordningen for økumenisk gudstjeneste i materialet.
Kirker og forsamlinger kan gjerne innarbeide materialet fra Bønneuken i sine egne gudstjenester. Bønner fra den økumeniske gudstjenesten, fra «de åtte dagene» eller fra utvalget av tilleggsressurser kan brukes slik det passer i egne sammenhenger.
Forsamlinger som markerer Bønneuken med gudstjenester hver dag gjennom hele uken, kan bruke materialet fra «de åtte dagene» til disse gudstjenestene.
De som vil lage et bibelstudium over temaet for Bønneuken, kan bruke bibeltekstene og kommentarene fra «de åtte dagene» som utgangspunkt. Samtalene kan naturlig munne ut i bønn.

De som ønsker å be alene, kan finne hjelp i materialet til å konkretisere bønnen. Det kan gi trygghet å be sammen med kristne fra hele verden om at enheten i Kristi kirke må bli synlig.

Bønneuka 2021

18. – 25. JANUAR 2021 og heile resten av året

Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Sml. Joh 15,5-9)

Bønneuken 2021

 

Bønneuka 2020

18. – 25. JANUAR 2020 og heile resten av året

Dei var uvanlege hjelpsame mot oss. 5 Apgj 28,2

Bøneveka 2020  

 

Bønneuka 2019

18. – 25. JANUAR 2019 og hele resten av året

Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter. 5 Mosebok 16,18-20

Bønneuka 2018

18. – 25. JANUAR 2018 og hele resten av året

Herre, di høgre hand er herleg i makt. 2 Mosebok 15,6

Bønneuka 2017

18. – 25. JANUAR 2017 og hele resten av året

Forsoning – For Kristi kjærlighet tvinger oss. 2.Kor 5,14

Bønneuka 2016

18. – 25. JANUAR 2016 og heile resten av året

Kalla til å forkynna Herrens storverk (sjå 1 Pet 2,9)

Bønneuka 2015

18. – 25. JANUAR 2015 og hele resten av året

Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» (jf. Joh.4,7)

Bønneuka 2014

18. – 25. JANUAR 2014 og hele resten av året

 

Er Kristus delt? (jf. 1. Kor 1, 1-17)

Bønneukens historie

Noen nøkkelbegivenheter i Bønneukens historie

2008
Feiring av 100-årsdagen til Bønneuken for kristen enhet. Forløperen, «Oktaven for kristen enhet», ble første gang markert i 1908.

2004
Det ble oppnådd enighet om at materialet til Bønneuken for kristen enhet heretter skal publiseres i fellesskap og produseres og i samme format av Tro og Kirkeordning (KV) og Sekretariatet til fremme av kristen enhet (Den Katolske kirke).

1994
Teksten for 1996 ble forberedt i samarbeid med KFUK og KFUM

1988
Materialet til Bønneuken ble brukt ved åpningsgudstjenesten til Det kristne råd i Malaysia der de største kristne grupperingene i landet deltar.

1975
Første gang materiale som bygger på utkast fra en lokal økumenisk gruppe brukes i Bønneuken.

1968
Første gang materiale forberedt i fellesskap av Faith and Order og Sekretariatet til fremme av kristen enhet blir offisielt brukt til Bønneuken.

1966
Kommisjonen for Faith and Order i Kirkenes Verdensråd og Sekretariatet til fremme av kristen enhet (nå kjent som Det pavelige råd til fremme av kristen enhet) begynner offisielt med felles forberedelse av materiale til Bønneuken.

1964
Dekretet om Økumenikk fra det 2. Vatikankonsil understreker at bønn er sjelen i den økumeniske bevegelse, og oppmuntrer til å holde Bønneuken for kristen enhet.

1964
I Jerusalem ba pave Paul VI sammen med patriark Athenagoras Jesu bønn “at de alle må være ett” (Joh 17).

1958
Unité Chretienne (Lyon i Frankrike) og kommisjonen for Faith and Order i Kirkenes Verdensråd begynner å samarbeide om forberedelse av materiale til Bønneuken.

1935
Abbed Paul Couturier fra Frankrike gjør seg til talsmann for “En verdensomfattende bønneuke for kristen enhet” på inkluderende basis med bønn for “den enhet som Kristus vil ha med de midler som han vil bruke”.

1926
Faith And Order bevegelsen begynner å gi ut “Forslag til en bønneoktav for kristen enhet.

1908
Presten Paul Watson begynte å holde en bønneoktav for kristen enhet.

1894
Pave Leo XIII oppmuntrer til å holde en bønneoktav (8 dager) for kristen enhet i sammenheng med pinse.

1867
Den første Lambeth-konferanse for anglikanske prester fremhever bønn for enhet i innledningen til resolusjonene.

1840
Presten Ignatius Spencer, konvertitt til den Romersk katolske kirke, foreslår “Felles bønn for enhet”

1820
Presten James Haldane Stewart gir ut “Hints for the General Union of Christians for the Outpouring of the Spirit”

Ca 1740
På denne tiden oppstod det i Skottland en «pinsebevegelse» med bånd til USA. Vekkelsesbevegelsens budskap omfattet bønner for og med alle kirkesamfunn.