Bønneuken for kristen enhet

Du skal elske Herren din Gud …  og din neste som deg selv. (Lukas 10,27)

Ressursene for Bønneuken for kristen enhet 2024 er utarbeidet av en økumenisk gruppe fra Burkina Faso ledet av det lokale Chemin Neuf –fellesskapet (CCN). 

Hva er Bønneuken for kristen enhet:

Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt 18.-25. januar på den nordlige halvkule. Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år. Vi oppfordrer til å være fleksible med hensyn til dato og til å se det materiellet vi presenterer her som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene er kommet fram til, og til å be og jobbe for full enhet gjennom hele året.

Tilrettelagt materiell kan tilpasses til bruk på lokalt nivå. Det må tas hensyn både til lokale tradisjoner for gudstjeneste og liturgisk praksis og til hele den sosiale og kulturelle sammenhengen.

 

Informasjon om materiellet for 2024:

Materiellet for Bønneuken for kristen enhet er tilrettelagt i felleskap med Kommisjonen for tro og kirkeordning i Kirkenes verdensråd og Det pavelige råd for fremme av kristen enhet.

Ressursene for Bønneuken for kristen enhet 2024 ble utarbeidet av en økumenisk gruppe fra Burkina Faso ledet av det lokale Chemin Neuf –fellesskapet (CCN). Temaet de har valgt er “Du skal elske Herren din Gud … og din neste som deg selv” (Luk 10,27). Trossøsken fra det katolske erkebispedømmet i Ouagadougou, protestantiske kirker, økumeniske grupper og CCN i Burkina Faso samarbeidet om å lage utkastet til bønnene og refleksjonene. Deres felles arbeid opplevde de som en viktig økumenisk omvendelse.  

Invitasjonen til å samarbeide om tekstene til Bønneuken for kristen enhet 2024 utfordrer de ulike kirkene i Burkina Faso til å vandre, be og arbeide sammen i gjensidig kjærlighet under denne vanskelige perioden i landet. Kristi kjærlighet som forener alle kristne er sterkere enn deres splid. Og de kristne i Burkina Faso forplikter seg til å vandre på kjærlighetens vei, med kjærlighet til Gud og deres neste. De er overbeviste om at Guds kjærlighet vil overvinne urolighetene som for tiden herjer i landet deres.

 

Tema for bønneuken 2024:

Kjærlighetens sentrale rolle i det kristne liv

Kjærlighet er det kristne livets DNA. Gud er kjærlighet og «Kristi kjærlighet har samlet oss til ett.» Vi oppdager vår felles identitet i erfaringen av Guds kjærlighet (jf. Joh 3,16) og viser denne identiteten til verden ved måten vi elsker hverandre på (Joh 13,35). I bibelteksten som er utvalgt for Bønneuken for kristen enhet 2024 (Luk 10,25-37) bekrefter Jesus den tradisjonelle jødiske læren fra 5 Mosebok 6,5: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt», og fra 3 Mosebok 19,18b: «du skal elske din neste som deg selv».

I evangelieteksten spør den lovkyndige mannen umiddelbart Jesus: «Hvem er så min neste?» Spørsmålet om omfanget til den bibelske forpliktelsen til å elske, var noe de skriftlærde var uenige om. Den tradisjonelle forståelsen av denne forpliktelsen var å elske israelittiske medborgere og utlendinger som bodde i landet. Senere, påvirket av fremmede makter og deres invasjoner, ble påbudet tolket til ikke å gjelde utlendinger fra okkupasjonsmakter. Med tiden da jødedommen selv ble fragmentert, ble påbudet forstått til kun å gjelde mennesker fra ens egen spesifikke gruppe. Spørsmålet som den lovkyndige stiller Jesus, er derfor en provokasjon. Jesus svarer ved å fortelle en lignelse som beskriver en kjærlighet som favner mye videre enn den lovkyndige forventet.

Mange av de første kristne forfatterne, slik som Origenes, Klemens av Alexandria, Johannes Khrysostomos og Augustin, gjenkjente Guds frelsesplan for verden i denne lignelsen. De så på mannen som var på vei fra Jerusalem som et bilde på Adam, hele menneskeheten, som kom fra paradis ned til en sønderknust og farlig jord. Røverne var et bilde på de fiendtlige jordiske kreftene som angriper oss. De så på Kristus som den som i sin medfølelse kom den halvdøde mannen til unnsetning, stelte sårene hans og bragte ham til sikkerhet på et herberge. Herberget tolket de som et bilde på kirken. Samaritanens løfte om å returnere ble sett på som et bilde på Herrens løfte om å komme igjen.

Kristne er kalt til å handle som Kristus ved å elske som den barmhjertige samaritan, og vise barmhjertighet og medfølelse til de som trenger det, uavhengig av deres religiøse, etniske eller sosiale identitet. Det er ikke felles identiteter som skal få oss til å komme den andre til unnsetning, men kjærligheten til vår ‘neste’. Men visjonen om nestekjærlighet som Jesus presenterer for oss, er under angrep i verden i dag. Kriger i mange regioner, ubalanse i internasjonale relasjoner og ulikheter skapt av strukturelle dynamikker tvunget frem av vestlige makter eller andre eksterne instanser, er alle med på å hemme vår evne til å elske som Kristus. Det er ved å lære å elske hverandre uavhengig av våre forskjeller at kristne kan bli ‘en neste’ som samaritanen i evangeliet.

Økumenikkens vei

Jesus ba om at hans etterfølgere alle skulle være ett (jf. Joh 17,21), og derfor kan kristne ikke miste håpet eller slutte å be og arbeide for enhet. De er forent av sin kjærlighet til Gud i Kristus og av opplevelsen av å kjenne Guds kjærlighet til dem. De gjenkjenner denne trosopplevelsen i hverandre når de ber, tilber og tjener Gud sammen. I mellomkirkelige forhold, inkludert i Burkina Faso, er dette imidlertid fortsatt en utfordring. Mangel på kunnskap om hverandres kirker og mistenksomhet mot hverandre kan svekke engasjementet for økumenikkens vei. Noen kan være engstelige for at økumenikk kan føre til tap av konfesjonell identitet og hindre «kirkevekst». Slik rivalisering mellom kirker er i strid med Jesu bønn. I likhet med presten og levitten i evangeliet, går kristne ofte glipp av muligheten til å opprette kontakt med brødre og søstre på grunn av frykt. Under Bønneuken for kristen enhet ber vi Herren komme oss til hjelp, stelle våre sår og slik sette oss i stand til å gå økumenikkens vei med tillit og håp.[1]

Kristen enhet i tjeneste for fred og forsoning

Den spesifikke konteksten til Burkina Faso gjenspeiler behovet for å sette kjærlighet i sentrum av søken etter fred og forsoning. Denne søken har ofte blitt undergravd av tap av verdier, tap av en felles følelse av menneskelighet og av lite oppmerksomhet på det felles beste, redelighet, integritet og patriotisme. Jakten på forsoning har også blitt svekket av åndelig fattigdom og av higen etter enkle gevinster. Stilt overfor disse realitetene, er det desto viktigere å vitne om Guds kjærlighet.

Fra splittelse til enhet i Burkina Faso

Kristne samfunn i Burkina Faso prøver å etterleve kallet til kjærlighet gjennom gjensidig gjestfrihet. Dette er spesielt tydelig under Bønneuken for kristen enhet. De har forpliktet seg til å bruke både menneskelige og økonomiske ressurser for å oversette den økumeniske franske bibelteksten (Traduction Œcuménique de la Bible) til lokale språk, og på den måten bidratt til å lede kristne til Guds Ords ‘herberge’ (jf. Luk 10,34). I tillegg besøker de hverandres kirker og deler gudstjenestefellesskap. De samarbeider også for å fremme menneskelig brorskap, fred og sikkerhet i Burkina Faso. De bringer Kristus til sine brødre og søstre når de pleier sårene til dem som opplever fattigdom og motgang.

Men som et afrikansk ordtak sier: «Treet må ikke skjule skogen». Disse positive økumeniske eksemplene kan ikke skjule det faktum at det fortsatt er mange utfordringer på veien mot enhet. Til tross for deres anstrengelser for å være ‘en neste’ til alle som bekjenner den treenige Gud, strever kirkene i Burkina Faso med å virkelig elske hverandre slik Kristus befaler. Noen ganger forholder de seg til hverandre som samaritanere og jøder, kulturelt og teologisk delt. Og relasjonen er preget av uvennlighet eller fiendtlighet. Vedvarende splid ødelegger dem, og de erkjenner behovet for økumenisk omvendelse, slik at de kan helle helbredelsens olje og vin på hverandres sår.

Herberget i lignelsen om den barmhjertige samaritan ble av kirkefedre ofte tolket som et bilde på kirken. Akkurat som samaritanen brakte den sårede mannen til herberget, slik overlater Kristus verdens sårede og trengende til våre kirker, for å pleie deres sønderknusthet og hjelpe dem til å bli friske. Denne tjenesten for verden er også veien mot enheten som er Guds gave til Guds folk. 

Materiellet er oversatt av Andreas Benestad

Arbeid for enhet gjennom hele året
Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt 18.-25. januar på den nordlige halvkule. Disse dagene ble foreslått av Paul Wattson i 1908 fordi de ligger i tiden mellom festene for apostlene Peter og Paulus. Dermed får de en symbolsk betydning. Men på den sørlige halvkule er januar feriemåned, og kirkene der finner derfor andre tider til Bønneuken, for eksempel omkring pinse slik det ble foreslått av Tro og kirkeordningsbevegelsen i 1926. Pinse er jo også en symbolmettet tid for kristen enhet.

Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år. Vi oppfordrer dere derfor til ikke bare å være fleksible med hensyn til dato, men også til å se det materialet vi presenterer her som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene alt er kommet fram til, og til å be sammen for full enhet etter Kristi vilje gjennom hele året.

Les også: «Små bønner blir store»

Tilpassing av teksten
Dette materialet legger vi fram i full forståelse for at dere, når det er mulig, kan tilpasse det til bruk på lokalt nivå. Da må det i tilfelle tas hensyn både til lokale tradisjoner for gudstjeneste og liturgisk praksis og til hele den sosiale og kulturelle sammenhengen dere står i. Normalt bør en slik lokal tilpassing skje i en økumenisk ramme. Noen steder finnes det alt økumeniske strukturer som naturlig tar ansvar for å legge materialet til rette. Andre steder håper vi at behovet for tilpassing kan skape grobunn for å lage slike strukturer.

Bruk av materialet for Bønneuken

Kirker og forsamlinger som sammen markerer Bønneuken gjennom en enkelt felles gudstjeneste, kan bruke Ordningen for økumenisk gudstjeneste i materialet.
Kirker og forsamlinger kan gjerne innarbeide materialet fra Bønneuken i sine egne gudstjenester. Bønner fra den økumeniske gudstjenesten, fra «de åtte dagene» eller fra utvalget av tilleggsressurser kan brukes slik det passer i egne sammenhenger.
Forsamlinger som markerer Bønneuken med gudstjenester hver dag gjennom hele uken, kan bruke materialet fra «de åtte dagene» til disse gudstjenestene.
De som vil lage et bibelstudium over temaet for Bønneuken, kan bruke bibeltekstene og kommentarene fra «de åtte dagene» som utgangspunkt. Samtalene kan naturlig munne ut i bønn.

De som ønsker å be alene, kan finne hjelp i materialet til å konkretisere bønnen. Det kan gi trygghet å be sammen med kristne fra hele verden om at enheten i Kristi kirke må bli synlig.

Bønneuka 2021

18. – 25. JANUAR 2021 og heile resten av året

Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Sml. Joh 15,5-9)

Bønneuken 2021

 

Bønneuka 2020

18. – 25. JANUAR 2020 og heile resten av året

Dei var uvanlege hjelpsame mot oss. 5 Apgj 28,2

Bøneveka 2020  

 

Bønneuka 2019

18. – 25. JANUAR 2019 og hele resten av året

Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter. 5 Mosebok 16,18-20

Bønneuka 2018

18. – 25. JANUAR 2018 og hele resten av året

Herre, di høgre hand er herleg i makt. 2 Mosebok 15,6

Bønneuka 2017

18. – 25. JANUAR 2017 og hele resten av året

Forsoning – For Kristi kjærlighet tvinger oss. 2.Kor 5,14

Bønneuka 2016

18. – 25. JANUAR 2016 og heile resten av året

Kalla til å forkynna Herrens storverk (sjå 1 Pet 2,9)

Bønneuka 2015

18. – 25. JANUAR 2015 og hele resten av året

Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» (jf. Joh.4,7)

Bønneuka 2014

18. – 25. JANUAR 2014 og hele resten av året

 

Er Kristus delt? (jf. 1. Kor 1, 1-17)

Bønneukens historie

Noen nøkkelbegivenheter i Bønneukens historie

2008
Feiring av 100-årsdagen til Bønneuken for kristen enhet. Forløperen, «Oktaven for kristen enhet», ble første gang markert i 1908.

2004
Det ble oppnådd enighet om at materialet til Bønneuken for kristen enhet heretter skal publiseres i fellesskap og produseres og i samme format av Tro og Kirkeordning (KV) og Sekretariatet til fremme av kristen enhet (Den Katolske kirke).

1994
Teksten for 1996 ble forberedt i samarbeid med KFUK og KFUM

1988
Materialet til Bønneuken ble brukt ved åpningsgudstjenesten til Det kristne råd i Malaysia der de største kristne grupperingene i landet deltar.

1975
Første gang materiale som bygger på utkast fra en lokal økumenisk gruppe brukes i Bønneuken.

1968
Første gang materiale forberedt i fellesskap av Faith and Order og Sekretariatet til fremme av kristen enhet blir offisielt brukt til Bønneuken.

1966
Kommisjonen for Faith and Order i Kirkenes Verdensråd og Sekretariatet til fremme av kristen enhet (nå kjent som Det pavelige råd til fremme av kristen enhet) begynner offisielt med felles forberedelse av materiale til Bønneuken.

1964
Dekretet om Økumenikk fra det 2. Vatikankonsil understreker at bønn er sjelen i den økumeniske bevegelse, og oppmuntrer til å holde Bønneuken for kristen enhet.

1964
I Jerusalem ba pave Paul VI sammen med patriark Athenagoras Jesu bønn “at de alle må være ett” (Joh 17).

1958
Unité Chretienne (Lyon i Frankrike) og kommisjonen for Faith and Order i Kirkenes Verdensråd begynner å samarbeide om forberedelse av materiale til Bønneuken.

1935
Abbed Paul Couturier fra Frankrike gjør seg til talsmann for “En verdensomfattende bønneuke for kristen enhet” på inkluderende basis med bønn for “den enhet som Kristus vil ha med de midler som han vil bruke”.

1926
Faith And Order bevegelsen begynner å gi ut “Forslag til en bønneoktav for kristen enhet.

1908
Presten Paul Watson begynte å holde en bønneoktav for kristen enhet.

1894
Pave Leo XIII oppmuntrer til å holde en bønneoktav (8 dager) for kristen enhet i sammenheng med pinse.

1867
Den første Lambeth-konferanse for anglikanske prester fremhever bønn for enhet i innledningen til resolusjonene.

1840
Presten Ignatius Spencer, konvertitt til den Romersk katolske kirke, foreslår “Felles bønn for enhet”

1820
Presten James Haldane Stewart gir ut “Hints for the General Union of Christians for the Outpouring of the Spirit”

Ca 1740
På denne tiden oppstod det i Skottland en «pinsebevegelse» med bånd til USA. Vekkelsesbevegelsens budskap omfattet bønner for og med alle kirkesamfunn.