Vi stiller oss på lag med alle migranter, og med Stålsett og Viste

Onsdag var den internasjonale migrasjonsdagen. Denne dagen retter søkelys mot forholdene for migranter og migrantarbeidere i verden i dag og beskyttelse av deres rettigheter.

Fattigdom, arbeidsledighet, klimaendringer, krig og konflikt er alle faktorer som gjør at mennesker migrerer. Migrasjon kan altså ha økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige grunner, og motivasjonen for å migrere kan være forhold både på stedet man migrerer fra og stedet man migrerer til.     

Stålsett i retten

I går måtte biskop emeritus Gunnar Stålsett møte i retten for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker. Tidligere i høst ble Arne Viste dømt til betinget fengsel for å ha gjort det samme.

De har fulgt sin samvittighet. Det står det stor respekt av og er noe vi alle egentlig bør gjøre når det står om viktige prinsipper og grunnleggende verdier. På spørsmålet «Hva tenker du om å sone i fengsel hvis du blir dømt?» svarer Gunnar Stålsett: «Hvis det kan være til ettertanke for politikere og andre, er det verdt prisen».

«Følg mitt eksempel», sa Jesus, og var alltid opptatt av de som befant seg i sårbare situasjoner eller samfunnets ytterkant – uavhengig av hva som var sosialt riktig. Han var radikal og utfordret myndighetene der han mente de tok feil.

Verdier på spill

Måtte Arne Viste og Gunnar Stålsett sitt mot og barmhjertighet føre til en forandring! Å gi ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid må være en logisk konsekvens av det Norge for lengst og på grunnleggende vis har sluttet seg til i Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948) artikkel 23 at «Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet».

Våre viktigste verdier står på spill: rettferdighet, nestekjærlighet og solidaritet. Kirkens menneskerettighetsengasjement er begrunnet i troen på Gud som skaper, menneskets verdighet og likeverdet mellom mennesker. Menneskerettighetene forplikter både hver enkelt kristen og kirken. Vi mener det er vår moralske plikt til å si ifra når myndighetene ikke innfrir menneskerettighetene og stiller oss dermed på linje med Viste og Stålsett. Vi har også en plikt til å styrke og beskytte menneskerettighetsforkjempere.

Kampen mot slaveri

Retten til arbeid er en fundamental menneskerettighet. I dag krenkes denne retten for ureturnerbare flyktninger og migranter. Norge må sikre alle mennesker i vårt land et verdig liv og rett til arbeid, og samtidig må ureturnerbare asylsøkere og migrantarbeidere vernes mot kynisk misbruk av deres arbeidskraft og svart arbeid hindres.

I anledning den internasjonale migrasjonsdagen vil vi særlig løfte fram ureturnerbare asylsøkeres rett til lovlig arbeid, slik grunnloven §110 slår fast, og som Arne Viste så tydelig peker på: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

Norges Kristne Råd har gjennom Flerkulturelt kirkelig nettverk engasjert seg i flyktninger, asylsøkere og migranters vilkår, og gjennom Global uke har vi engasjert oss i kampen mot menneskehandel og moderne slaveri. Vi har dette året pekt på situasjonen for de mange flyktninger i Middelhavet og internerte i flyktningeleire. Vi har vært opptatt av situasjonen for barn av IS krigere og engasjert oss i kampen for at konvertitter skal bli trodd i rettssystemet.

Forbønn for migranter

Og vi har stilt oss på lag med Arne Viste og Gunnar Stålsett, som har løftet frem grunnleggende menneskerettigheter i det å gi ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid. Vi er opptatt av at de menneskene saken gjelder, må få sine juridiske rettigheter ivaretatt her i vårt land og bli møtt med omsorg i menigheter og lokalsamfunn. Vi vil derfor utfordre våre politiske myndigheter til å endre lover og forskrifter slik at de ivaretar ureturnerbare asylsøkeres mulighet til å ta ordinært og lovlig arbeid.

Vi vil omslutte i forbønn alle som migrerer, enten det skyldes fattigdom, arbeidsledighet, klimaendringer eller krig og konflikt. De trenger vår støtte.

 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!