Bønneuken for kristen enhet 2022

Vi har sett stjernen hans gå opp i øst,

og vi er kommet for å hylle ham.

(Matt 2,2)

Materialet for bønneuka for kristen enhet er i år forberedt av Kirkerådet i Midøsten (Middle East Council of Churches)

Hva er bønneuken for kristen enhet:

Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt 18.-25. januar på den nordlige halvkule. Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år. Vi oppfordrer til å være fleksible med hensyn til dato og til å se det materialet vi presenterer her som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene er kommet fram til, og til å be og jobbe for full enhet gjennom hele året.

Materialet vi legger fram kan tilpasses til bruk på lokalt nivå. Det må tas hensyn både til lokale tradisjoner for gudstjeneste og liturgisk praksis og til hele den sosiale og kulturelle sammenhengen.

 

Hvem har produsert materiale for 2022:

Materialet for bønneuka for kristen enhet er lagt til rette og utgitt i felleskap av Kommisjonen for tro og kirkeordning i Kirkenes verdensråd og Det pavelige råd for fremme av kristen enhet.  Det pavelige råd for fremme av kristen enhet ga Kirkerådet i Midøsten (Middle East Council of Churches (MECC)) med base i Beirut i Libanon oppgaven med å velge tema og forberede tekstutkast for Bønneuken 2022. De valgte temaet er «Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham» (Matt 2,2). Mer enn noen gang i disse vanskelige tider trenger vi et lys som skinner i mørket og det lyset proklamerer kristne at har blitt manifestert i Jesus Kristus.

 

Tema for bønneuken 2022:

Bibelteksten: Matt 2,2: «Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham»

Konsept: Ifølge Evangeliet etter Matteus (2,1-12) er stjernen som kommer til syne på himmelen over Judea et etterlengtet tegn på håp som leder de vise menn, ja alle folk på jorden, til det sted der den sanne kongen og frelseren blir åpenbart. Denne stjernen er en gave, et bevis på Guds kjærlighetsfulle nærvær for hele menneskeheten. For de vise menn var den et tegn på at en konge var født. Med sine stråler leder den menneskene mot et større lys, Jesus, det nye lyset som opplyser hver eneste en og som leder oss inn i Faderens herlighet og hans fantastiske stråleglans. Jesus er lyset som har kommet inn i vårt mørke, da han, ved den Hellige Ånd, ble legemliggjort gjennom Jomfru Maria og ble menneske. Jesus er lyset som strekker seg enda lenger inn i verdens mørke ved at han utøste seg selv og ble lydig til døden for vår skyld og for vår frelse. Han gjorde dette for å lyse opp veien vår til Faderen slik at vi kan lære å kjenne Faderen og kjenne kjærligheten han har til oss, han som gav sin eneste Sønn for oss slik at vi i troen på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

Midtøstens kristne tilbyr dette materialet til Bønneuken for kristen enhet med bevissthet om at verden deler mye av slitet og vanskelighetene som de selv opplever og lengter etter et lys til å vise veien til Frelseren som kan overvinne mørket. Den verdensomspennende Covid-19 pandemien, den påfølgende økonomiske krisen, og hvordan politiske, økonomiske og sosiale strukturer har mislyktes i å beskytte de svakeste og mest sårbare, har understreket det globale behovet for et lys som skinner i mørket. Stjernen som skinte i øst, i Midtøsten, for to tusen år siden kaller oss fortsatt til stallen der Kristus er født. Den drar oss til der Guds Ånd er levende og aktiv, til dåpens virkelighet og til forvandlingen av våre hjerter.

 

Materialet er oversatt av May Myren

Arbeid for enhet gjennom hele året
Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt 18.-25. januar på den nordlige halvkule. Disse dagene ble foreslått av Paul Wattson i 1908 fordi de ligger i tiden mellom festene for apostlene Peter og Paulus. Dermed får de en symbolsk betydning. Men på den sørlige halvkule er januar feriemåned, og kirkene der finner derfor andre tider til Bønneuken, for eksempel omkring pinse slik det ble foreslått av Tro og kirkeordningsbevegelsen i 1926. Pinse er jo også en symbolmettet tid for kristen enhet.

Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år. Vi oppfordrer dere derfor til ikke bare å være fleksible med hensyn til dato, men også til å se det materialet vi presenterer her som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene alt er kommet fram til, og til å be sammen for full enhet etter Kristi vilje gjennom hele året.

Les også: «Små bønner blir store»

Tilpassing av teksten
Dette materialet legger vi fram i full forståelse for at dere, når det er mulig, kan tilpasse det til bruk på lokalt nivå. Da må det i tilfelle tas hensyn både til lokale tradisjoner for gudstjeneste og liturgisk praksis og til hele den sosiale og kulturelle sammenhengen dere står i. Normalt bør en slik lokal tilpassing skje i en økumenisk ramme. Noen steder finnes det alt økumeniske strukturer som naturlig tar ansvar for å legge materialet til rette. Andre steder håper vi at behovet for tilpassing kan skape grobunn for å lage slike strukturer.

Bruk av materialet for Bønneuken

Kirker og forsamlinger som sammen markerer Bønneuken gjennom en enkelt felles gudstjeneste, kan bruke Ordningen for økumenisk gudstjeneste i materialet.
Kirker og forsamlinger kan gjerne innarbeide materialet fra Bønneuken i sine egne gudstjenester. Bønner fra den økumeniske gudstjenesten, fra «de åtte dagene» eller fra utvalget av tilleggsressurser kan brukes slik det passer i egne sammenhenger.
Forsamlinger som markerer Bønneuken med gudstjenester hver dag gjennom hele uken, kan bruke materialet fra «de åtte dagene» til disse gudstjenestene.
De som vil lage et bibelstudium over temaet for Bønneuken, kan bruke bibeltekstene og kommentarene fra «de åtte dagene» som utgangspunkt. Samtalene kan naturlig munne ut i bønn.

De som ønsker å be alene, kan finne hjelp i materialet til å konkretisere bønnen. Det kan gi trygghet å be sammen med kristne fra hele verden om at enheten i Kristi kirke må bli synlig.

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, introduserer Bønneuka for kristen enhet, 2021 – her er temaet:

Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt. (Sml. Joh 15,5-9)

Bønneuka 2021

18. – 25. JANUAR 2021 og heile resten av året

Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Sml. Joh 15,5-9)

Bønneuken 2021

 

Bønneuka 2020

18. – 25. JANUAR 2020 og heile resten av året

Dei var uvanlege hjelpsame mot oss. 5 Apgj 28,2

Bøneveka 2020  

 

Bønneuka 2019

18. – 25. JANUAR 2019 og hele resten av året

Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter. 5 Mosebok 16,18-20

Bønneuka 2018

18. – 25. JANUAR 2018 og hele resten av året

Herre, di høgre hand er herleg i makt. 2 Mosebok 15,6

Bønneuka 2017

18. – 25. JANUAR 2017 og hele resten av året

Forsoning – For Kristi kjærlighet tvinger oss. 2.Kor 5,14

Bønneuka 2016

18. – 25. JANUAR 2016 og heile resten av året

Kalla til å forkynna Herrens storverk (sjå 1 Pet 2,9)

Bønneuka 2015

18. – 25. JANUAR 2015 og hele resten av året

Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» (jf. Joh.4,7)

Bønneuka 2014

18. – 25. JANUAR 2014 og hele resten av året

 

Er Kristus delt? (jf. 1. Kor 1, 1-17)

Bønneukens historie

Noen nøkkelbegivenheter i Bønneukens historie

2008
Feiring av 100-årsdagen til Bønneuken for kristen enhet. Forløperen, «Oktaven for kristen enhet», ble første gang markert i 1908.

2004
Det ble oppnådd enighet om at materialet til Bønneuken for kristen enhet heretter skal publiseres i fellesskap og produseres og i samme format av Tro og Kirkeordning (KV) og Sekretariatet til fremme av kristen enhet (Den Katolske kirke).

1994
Teksten for 1996 ble forberedt i samarbeid med KFUK og KFUM

1988
Materialet til Bønneuken ble brukt ved åpningsgudstjenesten til Det kristne råd i Malaysia der de største kristne grupperingene i landet deltar.

1975
Første gang materiale som bygger på utkast fra en lokal økumenisk gruppe brukes i Bønneuken.

1968
Første gang materiale forberedt i fellesskap av Faith and Order og Sekretariatet til fremme av kristen enhet blir offisielt brukt til Bønneuken.

1966
Kommisjonen for Faith and Order i Kirkenes Verdensråd og Sekretariatet til fremme av kristen enhet (nå kjent som Det pavelige råd til fremme av kristen enhet) begynner offisielt med felles forberedelse av materiale til Bønneuken.

1964
Dekretet om Økumenikk fra det 2. Vatikankonsil understreker at bønn er sjelen i den økumeniske bevegelse, og oppmuntrer til å holde Bønneuken for kristen enhet.

1964
I Jerusalem ba pave Paul VI sammen med patriark Athenagoras Jesu bønn “at de alle må være ett” (Joh 17).

1958
Unité Chretienne (Lyon i Frankrike) og kommisjonen for Faith and Order i Kirkenes Verdensråd begynner å samarbeide om forberedelse av materiale til Bønneuken.

1935
Abbed Paul Couturier fra Frankrike gjør seg til talsmann for “En verdensomfattende bønneuke for kristen enhet” på inkluderende basis med bønn for “den enhet som Kristus vil ha med de midler som han vil bruke”.

1926
Faith And Order bevegelsen begynner å gi ut “Forslag til en bønneoktav for kristen enhet.

1908
Presten Paul Watson begynte å holde en bønneoktav for kristen enhet.

1894
Pave Leo XIII oppmuntrer til å holde en bønneoktav (8 dager) for kristen enhet i sammenheng med pinse.

1867
Den første Lambeth-konferanse for anglikanske prester fremhever bønn for enhet i innledningen til resolusjonene.

1840
Presten Ignatius Spencer, konvertitt til den Romersk katolske kirke, foreslår “Felles bønn for enhet”

1820
Presten James Haldane Stewart gir ut “Hints for the General Union of Christians for the Outpouring of the Spirit”

Ca 1740
På denne tiden oppstod det i Skottland en «pinsebevegelse» med bånd til USA. Vekkelsesbevegelsens budskap omfattet bønner for og med alle kirkesamfunn.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres den første fredagen i mars hvert år, i Norge og i resten av verden.

Da samles kvinner i over 120 land til felles bønn. Ofte er dette tverrkirkelige markeringer som bringer kvinner fra forskjellige kirkesamfunn sammen.