Bønneuken for kristen enhet

Tema

Materiell

Arkiv

ØKUMENISK GUDSTJENESTE

Til de som forbereder gudstjenesten

I år ble den økumeniske feiringen forberedt av et team som representerer forskjellige kristne tradisjoner i Burkina Faso, tilrettelagt av det lokale Chemin Neuf-fellesskapet (CCN).

Valget av bibelske og liturgiske tekster er inspirert av den barmhjertige samaritan fra lignelsen i Luk 10,25-37. Der demonstrerer Jesus hva det vil si å elske sin neste, som svar på et spørsmål om det gamle testamentets bud: «Du skal elske Herren din Gud … og din neste som deg selv» (5 Mos 6,5 og 3 Mos 19,18b).

I forberedelsene til gudstjenesten trengs flere gjenstander. Til Dele Guds kjærlighet, kreves en kalebass5 eller beholder fylt med vann. Gudstjenesten begynner med en prosesjon der kalebassen (eller en annen passende beholder) blir bragt frem til alteret mens tekstleseren inviterer fellesskapet til å samles. Et medlem fra arrangørgruppen tilbyr vann fra kalebassen til representanter for de andre tilstedeværende fellesskapene for å drikke. Alternativt kan denne handlingen finne sted ved inngangen til kirken. Når dette velkomstritualet er fullført, blir gudstjenestelederne og representantene for de tilstedeværende gruppene med i prosesjonen, mens det synges en salme eller det spilles musikk.

Hvis kristne fra Vest-Afrika deltar i feiringen, ville det være ønskelig å invitere dem til å synge noen salmer på deres eget språk under gudstjenesten. I tillegg kan buketter av blomster i forskjellige farger bringes frem av representanter for de forskjellige kirkene som er til stede – for å illustrere rikdommen i Guds kjærlighet og mangfoldet til Guds folk.

Tekstene som er tildelt lederen (L) kan deles mellom de ulike prestene eller representanter fra de ulike tradisjonene som er til stede. Likeledes kan tekstene tildelt tekstleser (T) fordeles på flere personer.

På slutten av gudstjenesten bringes kalebassen eller beholderen med vann frem og holdes opp foran menigheten, mens lederen sier avskjedsordene. Utsendelsen og velsignelsen kan kunngjøres i fellesskap av prest og representanter for de forskjellige trossamfunnene som er representert.

Ordning for økumenisk gudstjeneste

L         Leder

T          Tekstleser

F          Forsamling

Dele Guds kjærlighet

T           I Burkina Faso blir en kalebass brukt til å dele vann med gjester som er slitne etter en lang reise. Det er et symbol på velkomst, gjestfrihet og fellesskap. Etter at gjesten har blitt forfrisket, kan samtalene begynne og hensikten med besøket uttrykkes. Når vi nå samles og går inn i bønn, ønsker vi deg velkommen på samme måte som da Abraham tok imot de tre reisende og sørget for vann de kunne forfriske seg med. Du inviteres til å bli oppfrisket av vannet vi deler fra denne kalebassen.

Vannet fra kalebassen deles mellom et medlem av arrangørgruppen og representanter for de andre menighetene og gruppene som er til stede. Mens kalebassen blir bragt tilbake til alteret, slutter lovsangsledere seg til prosesjonen mens en salme synges eller til instrumentalmusikk.

Bønn

L          I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.

F          Amen.

L          Vi er samlet her som brødre og søstre for å be for vår kristne enhet. Helt sentralt i vår tilbedelse finner vi fortellingen om Den barmhjertige samaritan, der vi hører det guddommelige kall til å elske Gud og vår neste som oss selv.

La gjøre oss klare til å møte Kjærlighetens Gud med takk og glede, idet vi husker på hans befaling om å elske.

F          Ære til deg, Gud Fader, for du åpenbarer deg i ditt skaperverk og kaller alle mennesker til å leve i din nærhet.
Ære til deg, Kristus Jesus, for du gir deg selv fullt ut til hver av oss og inviterer oss til å gjøre det samme.
Ære til deg, Hellig Ånd, for du forener oss i kjærlighet og enhet.
Ære til deg, Kjærlighetens Gud, som har skapt oss, forløst oss og gjort oss ett.
Amen.

Salme

Lovprisning og takk

T         La oss vende våre hjerter til Gud i lovprisning:

Priset være du, Herre, for du har utøst din kjærlighet i våre hjerter, slik at vi aldri mister håpet. Du setter oss fri fra frykt på grunn av din kjærlighet, og pleier våre sårede og skadede hjerter. Priset være du for alle menn og kvinner verden over som sår kjærlighetenes og håpets frø for sine neste.

F          Here, vi lovpriser deg.

T          Evige Gud, vi takker deg for at du ga oss din sønn Jesus, alle folks forløser. Deg være takk for frelsens nåde og alle troens, håpets og barmhjertighetens spirer blant ditt folk og alle steder. Deg være takk for troen vi har mottatt fra apostlene, for Jesu bønn om enhet, og for frelsens gode nyheter og gave.

F          Herre, vi takker deg.
L          Kjærlighetens Gud, vi tilber deg for din kjærlige raushet mot alle mennesker. En kjærlighet så perfekt, hinsides vår forstand. En kjærlighet der det ikke skilles mellom rase, kjønn eller sosial status. Vi tilber deg, du som i kjærlighet sendte din sønn, Jesus Kristus, til verden, og fortsetter å fylle våre liv med din kjærlighet ved Den hellige ånd.

F          Herre, vi tilber deg.

Syndsbekjennelse

L          Vi kommer fremfor deg nå, O Gud, for å bekjenne våre synder:

T          Ved å jage etter lykke uten deg og overse formaningen om å elske, har vi vendt oss bort fra deg og vår neste. Vår egenkjærlighet og vårt begjær etter å eie og å ha kontroll skiller oss fra deg.

Stillhet

T          Nådige Gud:

F          tilgi og leg oss.

T          Når vi slutter oss til ideologier som fornedrer andres menneskelighet, bygger vi skillevegger, sår frø av hat og brutalitet og forlater Herrens befaling om å elske hverandre.

Stillhet

T          Nådige Gud:

F          tilgi og leg oss.

T         Vi har forherdet våre hjerter og ført oss selv bak lyset. I vår mangel på barmhjertighet ser vi ikke lenger Jesus i de som er annerledes enn oss selv.

Stillhet

T         Nådige Gud:
F         tilgi og leg oss.

T         Vi mislykkes i å åpne våre hjerter og sinn til Guds kjærlighets evige og betingelsesløse karakter. Når vi ikke er mottakelig for denne kjærligheten, blir verden mørklagt av egoisme, vold, likegyldighet og mangel på mening.

Stillhet

T         Nådige Gud:
F         tilgi og leg oss.

L         Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som du i tidens fylde sendte for å forløse skaperverket, forbarm deg over oss, tilgi oss vår synd og forny oss ved din Hellige Ånd.

F         Ære være Gud, som vi samstemt lovpriser.

Trisagion6  

F         Hellige Gud!
Hellige Sterke!
Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss.

Første tekstlesning  1 Mosebok 18,1-8

T         Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener! La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet! Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier!»

Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg og kna tre sea fint mel og bak brødleiver!» Selv sprang Abraham bort til storfeet og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til. Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og satte det fram for dem. Og han ble stående hos dem under treet mens de spiste.

Salme 

Preken 
Etterfulgt av et ¯yeblikks stillhet eller en salme.

Proklamasjon av kjærlighet inspirert av 1 Kor 13
T         Nådige Gud:
F         tilgi og leg oss.

L         Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som du i tidens fylde sendte for å forløse skaperverket, forbarm deg over oss, tilgi oss vår synd og forny oss ved din Hellige Ånd.

F         Ære være Gud, som vi samstemt lovpriser.

Trisagion6

F         Hellige Gud!
Hellige Sterke!
Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss.

Første tekstlesning  1 Mosebok 18,1-8

T         Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener! La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet! Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier!»

Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg og kna tre sea fint mel og bak brødleiver!» Selv sprang Abraham bort til storfeet og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til. Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og satte det fram for dem. Og han ble stående hos dem under treet mens de spiste.

Salme 138 i veksellesning  

T         eg vil takke deg av hele mitt hjerte,
synge og spille foran guder.
Jeg bøyer meg mot ditt hellige tempel,
jeg priser ditt navn for din miskunn og troskap.
Du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alt.

F         Du svarte meg den dagen jeg ropte.

T        Du svarte meg den dagen jeg ropte,
du fylte meg med styrke.
Alle konger på jorden skal takke deg, Herre,
når de hører ordene fra din munn.

F         Du svarte meg den dagen jeg ropte.

T        De skal synge om Herrens veier,
for Herrens herlighet er stor.
Høy er Herren, men han ser den lave
og kjenner den stolte på lang avstand.

F         Du svarte meg den dagen jeg ropte.

T        Går jeg i trengsel, holder du meg i live,
du retter hånden ut mot mine arge fiender,
din høyre hånd berger meg.
Herren skal gjøre vel mot meg.
Herre, din miskunn varer evig.
Svikt ikke ditt verk!

F         Du svarte meg den dagen jeg ropte.

T        Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd;

F         Som det var i begynnelsen, er nå,
og for alltid vil være, verden uten ende. Amen.

Andre tekstlesning Lukas 10,25-37

T        Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa:

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’

Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Salme

Preken
Etterfulgt av et øyeblikks stillhet eller en salme.

Proklamasjon av kjærlighet inspirert av 1 Kor 13
Veksellesning. Halve forsamlingen leser den første delen av hvert vers og den andre halvdelen leser den andre strofen.

I            Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

II            Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

I            Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.

II            IIKjærligheten er tålmodig, kjærlighet er velvillig. Den snur ikke ryggen til.
Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

I            IKjærligheten gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

II            IIKjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene? De skal bli borte. Tunger? De skal ikke være lenger. Kunnskap? Den skal forgå.

F            Tro, håp og kjærlighet blir stående.     
Størst blant dem er kjærligheten.     

Salme
Denne stunden kan også brukes til å ta opp et offer.

Forbønn

L          Vi har blitt invitert til å leve ut det hellige kall om å elske Gud og vår neste som oss selv. Må denne kjærligheten styrke vår kristne enhet i det vi på nytt overgir oss til dette kallet.

T         Med hele vårt hjerte ønsker vi å leve i Guds kjærlighet og fulle av nåde elske vår neste som oss selv.

Gud, din kjærlighet har ingen grenser. Vi ber om at alle mennesker må lære din uendelige nåde å kjenne, og tro på din lengsel etter å fylle oss med din evige kjærlighet.

F         Fyll oss med din kjærlighet! Foren oss i deg.

T         Vi slutter oss til Jesu bønn om enhet for alle hans etterfølgere.

Felleskapets Gud, vi ber om at vi sammen må arbeide for din store ære, og spre de gode nyhetene om frelse for alle mennesker.

F         Fyll oss med din kjærlighet! Foren oss i deg.

T         Våre hjerter er knust på grunn av forvirringen og spliden i vår verden.

Gud, vår helbreder, vi som er hjelpeløse som sauer uten gjeter, vi ber deg, før oss sammen til en flokk. Gi oss liv ved din ånd og send oss ut på ny, to og to, for å være verdens lys og jordens salt.

F         Fyll oss med din kjærlighet! Foren oss i deg.

T         Verden vår er preget av terror og vold. Millioner blir tvunget til å forlate hjemmene sine på jakt etter tilflukt og trygghet.

Gjestfrihetens Gud, gi oss nåde til å kunne omfavne de fremmede, forbinde deres sår og stå i solidaritet med dem. Styrk vår bestemmelse om å være vennlige og barmhjertige og til å alltid gjøre mot våre søstre og brødre slik du gjør mot oss.

F         Fyll oss med din kjærlighet! Foren oss i deg.

T         I vår svakhet og frykt vet vi at vi ofte går forbi på den andre siden av veien og vender oss bort fra dem som trenger vår hjelp.

Mektige Gud, på tross av vår mangel på nestekjærlighet, åpne våre hjerter så vi kan erfare lengden, bredden, høyden og dybden av din kjærlighet, slik at vi kan elske deg mer og elske vår neste som oss selv.

F         Fyll oss med din kjærlighet! Foren oss i deg.

Herrens bønn 

L         Som barn av den ene, sanne Gud, la oss be slik Jesus lærte oss:

F         Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet.
Amen.

Salme

Avslutningsbønn

F         Herre Jesus, du som ba om at vi alle måtte være ett,
vi ber til deg for enheten blant alle kristne,
i samsvar med dine vilje, og på din måte.
Måtte Din hellige Ånd gjøre oss i stand til å erfare
lidelsen forårsaket av splid,
å se vår synd og
å håpe når alt håp er ute.
Amen.

Utsendelse
Kalebassen eller vannmuggen blir ført frem og holdt opp foran forsamlingen, mens lederen sier:

L         Forfrisket av livets vann,
la oss gå ut for å elske Gud
og elske vår neste som oss selv,
forent i Kristus og fornyet av Den hellige ånd.

F         I fellesskap er alt mulig, la oss gjøre det! Amen!

Salme