Økumenisk gudstjeneste

Last ned (Word)

Last ned (PDF)

Innholdsfortegnelse

Om gudstjenesten

Til de som forbereder gudstjenesten

I løpet av bønneuken for kristen enhet vil kristne fra mange forskjellige tradisjoner og bekjennelser rundt om i verden samles for å be om kristen enhet. Dette årets materialer og gudstjenesteopplegg har blitt forberedt av Kirkerådet i Midtøsten. Utvalget av skriftsteder og liturgiske tekster er inspirert av vismennenes besøk til den nyfødte Kongen, som beskrevet i Matteus 2,1-12, spesielt vers 2: «Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham.»

Noen forslag til musikk er lagt ved i tilleggsmaterialet. Om det er kristne fra Midtøsten som er med i forsamlingen, vil det være ønskelig å invitere dem til å lede sangen på noen av salmene og sangene på sine egne språk. Siden bruken av digitale ressurser for gudstjenester har vokst i de senere år, så er lenker til videoopptak på nett av noe av musikken også inkludert i tilleggsmaterialet. Avhengig av din lokale sammenheng så kan passelige salmer og sanger som understreker dette årets tema erstatte de foreslåtte.

Enkelte detaljer burde forberedes for den delen av gudstjenesten som er kalt: ‘Å dele Kristi Lys’. Først henges et stykke mørkeblått klede opp på strategisk sted for å forestille nattehimmelen. Så henges en stor stjerne på kledet. Deretter forberedes små papirstjerner til gudstjenestedeltakerne. Avhengig av konteksten, kan alle som er til stede inviteres til å ta en stjerne og henge den på ‘himmelen’ som en offergave til den himmelske kongen. Alternativt kan representanter bli valgt til å gjøre dette på vegne av forskjellige grupper og fellesskap som deltar i gudstjenesten.

De deler av gudstjenesten som er tildelt tekstleser kan deles blant flere forskjellige tekstlesere. Likeens kan tekster tildelt leder deles mellom prester og ledere fra de forskjellige tradisjoner og felleskap som deltar i gudstjenesten. Disse lederne kan framsi Utsendelse og Velsignelse sammen.

Ordning for økumenisk gudstjeneste

L         Leder

T          Tekstleser

F          Forsamling


Preludium

Inngangsord

Brødre og søstre, vi er samlet her i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. Gjennom dåpens vann ble vi innlemmet i Kristi kropp, men ved våre synder har vi påført hverandre smerte og traumer.

Vi har ikke lykkes i å gjøre det gode.

Vi har ikke kjempet for rettferdighet i møte med undertrykkelse, ei heller adlydet Guds bud om å ta vare på enker og farløse. (Jes 1,17).

Når vi i dag samles, la oss ta et ærlig blikk på våre handlinger og mangel på handling, slik at vi kan lære å gjøre det gode og kjempe for det som er rett.

Vi trenger Guds nåde for å overvinne vår splid og for å rive ned systemene og strukturene som har bidratt til å splitte våre fellesskap.

Vi kommer sammen idag for å be om at vår kristne enhet skal styrkes. Vi ber om «åpne hjerter, slik at vi frimodig søker rikdommen som ligger i inkludering, og skattene som finnes i mangfoldet blant oss. Vi ber i tro.»

Salme
Many and great, O God (Dakota Hymn) (s. 19)

Velkomstord

Syndsbekjennelse
Syndsbekjennelse ved lesning av Jesaja 1,12-18

L           Vi inviteres til å bekjenne våre synder med ordene til profeten Jesaja.

T 1          Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt,
hvem krever da slikt av dere?
Dere tråkker ned forgårdene mine.
Kom ikke lenger med unyttige gaver!
Jeg avskyr offerrøyken. (v.12-13a)

F          Tilgi oss Herre, når vi uten ydmykhet kommer for å tilbe deg.

Stillhet

T 2          Nymåne og sabbat, kunngjøring av høytider
– jeg tåler ikke falskhet og fest.
Jeg hater nymånedagene og festene deres.
De er en byrde jeg er trett av å bære. (v. 13b-14)

F          Vi ber om tilgivelse for kirkene som har deltatt i kolonialismens ondskap verden over.

Stillhet

T 3          Når dere løfter hendene,
lukker jeg øynene for dere.
Hvor mye dere enn ber,
hører jeg ikke.
Hendene deres er fulle av blod. (v.15)

F          Vi ber om tilgivelse for våre synder, for urettferdigheten og undertrykkelsen som ødelegger den mangfoldige harmonien i ditt skaperverk.

Stillhet
(Under lesningen heller presten sakte en mugge med vann i døpefonten eller i et fat.)

T 4         Vask dere, gjør dere rene!
Få de onde gjerningene
bort fra mine øyne,
hold opp med å gjøre ondt,
lær å gjøre godt!
Søk det som er rett,
hjelp den undertrykte,
vær forsvarer for farløse,
før enkers sak! (v. 16-17)

F          Slik vi har blitt vasket rene i dåpens levende vann, tilgi oss på ny og forson oss med hverandre og skaperverket.

Stillhet

T 5         Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
Om syndene deres er som purpur,
skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen,
skal de bli hvite som ull. (v.18)

L          Må Gud i sin miskunn fri dere fra deres synder, så dere kan gjøre rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med deres Gud.

Stillhet

L          Den allmektige Gud hører vår bønn, ser i nåde til oss og tilgir oss våre synder.

F         Gud være takk!

Bønn

L         Allmektige Gud, våre hjerter og våre kropper takker for denne muligheten til å bekjenne våre synder – vår urettferdighet og splid – for deg.

Sammen kommer vi frem for ditt åsyn, en hellig familie, forent i det vakre mangfoldet i ditt skaperverk. Noen av oss tilhører urfolk, noen av oss er etterkommere av slaver, noen av oss er etterkommere av slavedrivere, noen av oss er migranter, andre er flyktninger, men alle er vi en del av Kristi kropp.

Vi priser deg, Herre, at ved dåpens levende vann ble våre synder, røde som skarlagen, vasket vekk, og vi fikk legedom i det vi ble en del av det elskede felleskapet, Guds familie. Vi gir deg vår takk og pris, Herre Gud!

Sammen på denne reisen feirer vi med våre hjerter og øyne vid åpne, for å vokse i forståelse og den hellige visdom som deles av alle mennesker. Hjelp oss å omfavne enheten med hverandre. Og minn oss om at vi ved Den hellige Ånd tilhører én familie, midt i ditt skaperverk.

F          Amen.

Salme
Wade into the water (s.20)

Første tekstlesning
Efeserne 2,13-22

Salme 42 i veksellesning

T          Som hjorten lengter etter bekker med vann,
lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter Gud,
etter den levende Gud.
Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt?

F         Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.

T          Tårer er mitt brød dag og natt.
Hele dagen spør de meg:
«Hvor er din Gud?»
Dette minnes jeg,
min lengsel veller fram:
Til Guds hus vandret jeg i festskaren
med jubelrop og lovsang
– en pilegrimsskare i fest.

F         Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.

T          Herren sender sin godhet om dagen,
sangen hans er hos meg om natten,
en bønn til mitt livs Gud.
Jeg sier til Gud, min klippe:
«Hvorfor har du glemt meg,
hvorfor må jeg gå og sørge
mens fienden plager meg?»

F         Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.

T          Fiendens hån går gjennom marg og bein.
Hele dagen sier de: «Hvor er din Gud?»
Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel,
hvorfor er du urolig?

F        Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.

Andre tekstlesning
Matteus 25,31-40

Salme
Come thou fount of every blessing (s.21)

Preken
(Etterfulgt av et øyeblikks stillhet eller en salme)

Steiner og fortellinger
De to eller tre forhåndsutvalgte historiefortellerne blir kalt frem.

L          La oss høre noen fortellinger. Som levende steiner, bærer vi vitnesbyrd om fortellingene som vil bestå. Med hver fortelling blir Kristi kropp bygget opp. Våre fortellinger er flettet sammen med Kristi fortelling, hjørnesteinen i vår kristne enhet. På samme måte som Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med hverandre, slik er også våre fortellinger koblet sammen. La oss reflektere over fortellingene vi hører, mens vi alle holder vår stein.

Fortellerne deler sine vitnesbyrd. Etter hver fortelling svarer forsamlingen med følgende:

F        Jeg forplikter meg til å svare på Jesajas kall til å ‘gjøre godt og søke det som er rett’.

Salme
What a fellowship, what a joy divine (s.22)

Forbønn

L          I tro og tillit kommer vi fram for Gud som er Far, Sønn og Hellig Ånd:

Gud vår skaper, vi lever idag med konsekvensene av handlinger som har gjort livet uholdbart for noen og gitt overflod til andre. Lær oss å forvalte ressursene du har gitt oss, til beste for alle og i respekt for skaperverket. Det roper med samstemte sukk og stønn til deg.

F       Lær oss og vis oss veien vi skal gå.

L          Nådige Gud, hjelp oss å gjenopprette den skade vi har påført hverandre og splittelsen vi har skapt i ditt folk. Slik Jesus Kristus pustet Den hellige Ånd på disiplene da han blåste liv i det nye Gudsrikets fellesskap, send din nåde for å helbrede vår splittelse, og gi oss den enheten Jesus ba om.

F       Lær oss og vis oss veien vi skal gå.

L          Kristus, veien, sannheten og livet, du viste hva rettferdighet er i din tjeneste på jorden ved alt det gode du gjorde. Du brøt ned murene som skiller oss og fordommene som holder oss fanget. Åpne våre hjerter og sinn, så vi kan erkjenne at, selv om vi er mange, er vi ett i deg.

F       Lær oss og vis oss veien vi skal gå.

L          Hellige Ånd, du skaper stadig jorden på ny. Fjellenes topper, tordenskrallet over himmelen, rytmen i vassdragene, de taler til oss –

F       Fordi vi hører sammen.

L          Stjernenes svake skimmer, morgenbrisens duft, blomstenes duggdråper, de taler til oss –

F       Fordi vi hører sammen.

L         Stemmene til de fattige, de undertrykte og de marginaliserte taler til oss

F       Fordi vi hører sammen.

L         Men framfor alt, våre hjerter stiger til deg, for vi roper ut ‘Abba, Far’, når vi sier:

F       Vår Far…

Avslutningsbønn
L         Evige Gud, se til hvert menneske som er samlet her i ditt navn og send dem dit du ønsker de skal dra.

Ved din Hellige Ånd, oppmuntr dem til å fortsette å dele sine fortellinger, gjøre det gode og fremme rettferdighet, for ditt skaperverks skyld.

Hold dem oppe, så de kan være ett, slik at verden kan tro at du har sent din enbårne sønn Jesus til liv for verden.

Utsendelse og velsignelse
L        Herren velsigne deg og bevare deg;
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg.
Og gi deg fred.

F       Amen

Salme
Lift every voice and sing (s.23)