Økumenisk gudstjeneste

Last ned dokumentet

Innholdsfortegnelse

Om gudstjenesten

Til de som forbereder gudstjenesten

I løpet av bønneuken for kristen enhet vil kristne fra mange forskjellige tradisjoner og bekjennelser rundt om i verden samles for å be om kristen enhet. Dette årets materialer og gudstjenesteopplegg har blitt forberedt av Kirkerådet i Midtøsten. Utvalget av skriftsteder og liturgiske tekster er inspirert av vismennenes besøk til den nyfødte Kongen, som beskrevet i Matteus 2,1-12, spesielt vers 2: «Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham.»

Noen forslag til musikk er lagt ved i tilleggsmaterialet. Om det er kristne fra Midtøsten som er med i forsamlingen, vil det være ønskelig å invitere dem til å lede sangen på noen av salmene og sangene på sine egne språk. Siden bruken av digitale ressurser for gudstjenester har vokst i de senere år, så er lenker til videoopptak på nett av noe av musikken også inkludert i tilleggsmaterialet. Avhengig av din lokale sammenheng så kan passelige salmer og sanger som understreker dette årets tema erstatte de foreslåtte.

Enkelte detaljer burde forberedes for den delen av gudstjenesten som er kalt: ‘Å dele Kristi Lys’. Først henges et stykke mørkeblått klede opp på strategisk sted for å forestille nattehimmelen. Så henges en stor stjerne på kledet. Deretter forberedes små papirstjerner til gudstjenestedeltakerne. Avhengig av konteksten, kan alle som er til stede inviteres til å ta en stjerne og henge den på ‘himmelen’ som en offergave til den himmelske kongen. Alternativt kan representanter bli valgt til å gjøre dette på vegne av forskjellige grupper og fellesskap som deltar i gudstjenesten.

De deler av gudstjenesten som er tildelt tekstleser kan deles blant flere forskjellige tekstlesere. Likeens kan tekster tildelt leder deles mellom prester og ledere fra de forskjellige tradisjoner og felleskap som deltar i gudstjenesten. Disse lederne kan framsi Utsendelse og Velsignelse sammen.

Ordning for økumenisk gudstjeneste

L          Leder

T          Tekstleser

F          Forsamling

 

Inngang

Prester, lederskap og andre deltakere går inn i prosesjon mens en orientalsk salme synges eller spilles.[1]

Velkommen til gudstjeneste

L          I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.

F          Amen.

L          Brødre og søstre, i dag er vi forent med våre trossøsken i alle fire verdenshjørner idet vi samles for å be for synlig kristen enhet. Vi gjør dette med gudstjenestemateriell utarbeidet av Kirkerådet i Midtøsten. Tekstene er inspirert av vismennenes besøk til den nyfødte kongen som beskrevet i Evangeliet etter Matteus: «Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham.» La oss feste blikket på stjernen som ble sett i øst og la den lede oss.

La oss tre inn i Guds nærhet med takksigelse og glede når vi bringer alle de syke, de lidende, de marginaliserte, flyktningene og de fordrevne framfor ham med visshet om at Gud kan drive vårt mørke bort med sitt lys. Når vi i dag ber for kristen enhet så kan vi og våre fellesskap også være lys som leder andre til Jesus Frelseren.

L          Ære være deg, den allmektige Fader, for du har åpenbart deg gjennom ditt skaperverk og invitert alle mennesker til å være i din nærhet. Vi har sett Jesu stjerne i våre liv og har kommet for å tilbe ham akkurat slik vismennene gjorde. Vi gir ham oss selv i dag og vi ber om den Hellige Ånds nærvær iblant oss.

F          Foren oss med hverandre idet vi kommer fra nord og fra sør, fra øst og fra vest, gammel og ung, menn og kvinner, for å bøye oss ned framfor deg og gi deg vår hyllest, vår himmelske konge. Amen.

 

Salme

O Worship the King (s. 17)

 

Lovprisnings- og bekjennelsesbønn

L          Vi opphøyer deg, Herre, himmelens og jordens skaper, for du har satt lysene på himmelhvelvingen. Du skilte lyset fra mørket og satte tegn for høytider, dager og år. Du kledde hvelvingen med stjerner. Hvor storslagne er dine gjerninger, himmelen forkynner din herlighet og roper ut om dine henders verk!

F          Vi opphøyer deg, Herre.

L          Vi priser deg, Herre, for du forlot oss ikke til tross for vårt opprør, men sendte din Sønn for å lyse opp vårt mørke og være vårt lys og vår frelse. I ham var liv, og det livet var hele menneskehetens lys. Og lyset skinner i mørket.

F          Vi priser deg, Herre.

L          Vi tilber deg, Herre, for du er med oss i kaoset i våre liv ved kraften av din Hellige Ånd. Du lyser opp vår sti og gir oss visdom og tro i en verden av usannheter og tvil.

F          Vi tilber deg, Herre.

L          Vi takker deg, Herre, for du sender oss inn i verden for å gjenspeile ditt lys til de rundt oss i våre forskjellige kirker og mangfoldige kulturer, og for å vitne om Jesus, den ene sanne Kongen, og overgi oss til ham.

F          Vi takker deg, Herre.

L          Må alle folkeslag bøye seg for deg og tilbe deg. Vi har ofte foretrukket mørke, men du har gitt oss lys. Derfor kommer vi til deg og bekjenner våre synder og sier:

F          Vi bekjenner for deg at vi har snudd oss vekk fra dine veier og vært ulydige mot dine forordninger. Vi har fordervet ditt gode skaperverk og sløst bort ressursene gjennom våre forbruksvaner. Vi har forurenset dine elver og sjøer og forgiftet lufta og jorda og bidratt til utryddelsen av mange arter.

(Stillhet)

F          Vi har opptrådt egoistisk mot våre brødre og søstre. Vi har tillatt våre egne behov og ønsker å overskygge vår forpliktelse til rettferdighet. Vi har bygget murer mellom oss og plantet frø av mistillit mot den andre.

(Stillhet)

F          Vi har sortert folk basert på etnisitet, religion og kjønn og vi har påstått at Jesus er på vår side i enhver krig vi har gått inn i. Tilgi oss alle disse tanker og gjerninger, Herre, når vi kommer angrende framfor deg.

(Stillhet)

L          Allmektige Gud, Far til vår Herre Jesus Kristus, som du sendte i tidens fylde for å forløse alle mennesker, vi ber om at du har miskunn med oss, tilgi oss våre synder og forvandle oss i hans strålende liknelse så vi kan skinne som et håpets fyrtårn i vår problemfylte verden.

(Stillhet)

L          Allmektige Gud hør våre bønner, ha miskunn med oss og tilgi oss våre synder.

F          Gud være takk, som vi priser med alle våre stemmer.

 

Sang    Trisagion[2]

Hellige Gud!

Hellige Sterke!

Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss!

 

Salme 8 (vekselsang)

T          Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
du som har bredt ut din prakt over himmelen!

F          Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot,
for å gjøre ende på fienden og hevneren.

T          Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,

F          hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?

T          Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære.

F          Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:          

T          småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken,
fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier.

F          Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

 

Sang

Tui Amoris Ignem[3]

 

 

 

 

 

Første tekstlesning

Jesaja 9, 2-7.

Sang

Song of Light[4] (Saint Ephrem)

Andre tekstlesning

Efeserne 5, 8-14.

Hallelujavers

(sunget)

Evangelielesning

Matteus 2, 1-12

Preken

(En stund i stillhet eller en salme)

 

Den nikenske trosbekjennelsen (som i de østlige kirkenes tradisjon)

Vi tror på én Gud, den allmektige Far,

som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.

Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,

født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud,

født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.

Ved han er alt blitt skapt.

For oss mennesker og til vår frelse

steg han ned fra himmelen,

og ved Den hellige ånd og av jomfru Maria

ble han menneske av kjøtt og blod.

Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus,

led og ble begravet,

oppstod den tredje dag etter Skriftene

og fór opp til himmelen,

sitter ved Faderens høyre hånd,

skal komme igjen i herlighet

for å dømme levende og døde,

og hans rike skal være uten ende.

Vi tror på Den hellige ånd,

som er Herre og gjør levende,

som utgår fra Faderen og Sønnen,

tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen,

og som har talt gjennom profetene.

Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke.

Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse

og venter de dødes oppstandelse

og et liv i den kommende verden.

Amen.

 

Å dele Kristi lys

Et stykke mørkeblått klede er hengt opp for å minne om nattehimmelen, og på denne er det plassert en stor stjerne. Papirstjerner blir gjort tilgjengelige for gudstjenestedeltakerne som inviteres til å komme fram og feste sine stjerner på kledet.

L          En stjerne ledet de vise menn til Kristus. I dag peker denne stjernen på Kristi nærvær, som har blitt åpenbart for oss og som skinner sitt lys på oss. Som vismennene fulgte stjernen til Betlehem, samles vi under denne stjernen i dag og legger til våre egne stjerner på himmelen, så gavene og bønnene våre forenes for synlig kristen enhet. På vår vei mot målet, kan vi sammen være et lysende vitne som leder andre til å bli kjent med Kristus.

Forbønn

L          Med tro og tillitt kommer vi i bønn innfor Gud som er Far, Sønn og Hellig Ånd:

T          Vismennene kom fra øst for å gi sin hyllest og sine unike gaver fra sine kulturer og land. Vi ber i dag for alle kristne fellesskap rundt om i verden med det store mangfoldet som finnes i tilbedelse og tradisjon: Herre vi ber deg om å bevare disse skattene, spesielt i områder i verden der kristen tilstedeværelse og overlevelse trues av vold og undertrykkelse.

F          Herre, hør vår bønn (sagt eller sunget).

T          De tidlige årene i vår Herre Jesu liv ble preget av vold og massakrene utført på ordre av despoten Herodes. Vi ber for barn som lever på steder i verden der volden fortsetter og dens konsekvenser er påtakelige: Styrk, Herre, enhetsbåndene og den gjensidige kjærligheten mellom våre kirker og hjelp oss å samarbeide og vitne om ditt hellige navn. Oppildne oss til å arbeide uten stans for å forsvare de undertrykte og inkludere de marginaliserte. Oppmuntre oss til å stå sammen i møte med tyranni og undertrykkende regimer når vi søker ditt rike iblant oss.

F          Herre, hør vår bønn.

T          Etter vismennenes besøk opplevde den hellige familie å måtte dra gjennom ødemarken og bli flyktninger i landet Egypt. Vi ber for alle flyktninger og fordrevne mennesker i denne verden: Utrust oss, Herre, til å vise gjestfrihet til de som er drevet bort fra sine hjem og gi oss en imøtekommende ånd for de som søker en trygg havn.

F          Herre, hør vår bønn.

T          Jesu fødsel var godt nytt for alle, folk samlet seg fra forskjellige folkegrupper og religioner i tilbedelse av det hellige barnet. Vi ber for vårt arbeid for å søke harmoni og dialog med andre religioner: Herre, gi oss ydmykhet og tålmodighet til å vandre med respekt sammen med andre på deres ferd.

F          Herre, hør vår bønn.

T          Vismennene returnerte til sine hjem ved å ta en annen vei. Vi ber for våre kirker i en verden i forandring: Herre, hjelp oss å finne nye og kreative måter å følge og vitne om deg på, slik at verden kan komme til tro.

F          Herre, hør vår bønn.

T          Når vismennene så det hellige barnet, ble de fylt av jublende glede. Himmelske Far, fest blikket vårt på ham så vi ikke går oss vill. Foren oss i Herren Jesus, som er veien, sannheten og livet, og som har lært oss å be med disse ord:

F          Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Salme

 

Utsendelse og Velsignelse[5]

L          Gå nå og lev som barn av lyset.

F          For lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.

L          Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger.

F          La oss våkne av søvnen og Kristus skal lyse for oss.

L          Fred være med alle våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle som har evig kjærlighet for vår Herre Jesus Kristus.

F          Amen. Gud være takk.

Avslutningssalme

 

[1] Se Tilleggsmateriell til gudstjenesten for forslag (s.17).

[2] Flere versjoner fra østlige og orientalske tradisjoner er foreslått i Tilleggsmateriell til gudstjenesten (s. 20).

[3] Taizé sang. En arabisk versjon er å finne i Tilleggsmateriell til gudstjenesten (s. 19).

[4] Engelsk oversettelse og lenke til et opptak er å finne i tilleggsmateriellet (s. 18-19).

[5] Basert på Efeserne 5 og 6.