Konferanse: Religion og integrering

Tid: 25.01.18

Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge inviterer til en konferanse om religion, religiøse forsamlinger og religiøse lederes rolle i integreringsarbeid.

Program og sted kommer!

Bakgrunn

Ved inngangen av 2016 har ca. 16.1 % av landets befolkning innvandrerbakgrunn, og skal integreres på en hensiktsmessig måte i det norske samfunnet, samtidig som de skal kunne ivareta sine religiøse og kulturelle tradisjoner. I integreringsdebatten er det enighet om at innvandrere skal tilpasse seg storsamfunnet. De skal lære språket, komme i arbeid, delta i samfunns- og organisasjonslivet, betale skatt og bidra til fellesskapet.

Innvandrerbefolkningen i Norge er mangfoldig. De kommer fra samfunn med ulik grader og typer av organisering og kultur. I Norge møter de et samfunn preget av verdier som demokrati, likestilling, ytringsfrihet og stor tillit til myndigheter. I tillegg møter de et samfunn hvor det er staten, og ikke familien eller den religiøse virksomheten, som har ansvar for innbyggernes velferd. Dette kan oppleves som en kollisjon med tidligere erfaringer, og kommer ofte til uttrykk i tema som kvinners rettigheter (deltakelse i arbeidsliv, valg av partner, seksuell og reproduktiv helse, ekteskap og skilsmisse), barns rettigheter (oppdragelse), tros- og samvittighetsfrihet og relasjon med andre mennesker. De siste årene har radikalisering som fører til voldelig ekstremisme også kommet på agendaen. Må innvandrere gi slipp på alle erfaringer fra sin kultur for å bli godt integrert i Norge?

Tro, religiøse forsamlinger og - ledere spiller viktig rolle i innvandreres relasjon til storsamfunnet. Er det ett sted innvandrerne samles og engasjerer seg, så er det i kirken eller moskeen. Og er det noen som har stor mulighet til påvirkning, så er det presten og imamen. Slik sett kan - og bør - religiøse forsamlinger og religiøse ledere ha en nøkkelrolle i integreringsdebatten. På en annen side kan slike religiøse forsamlinger stå i fare for å bli parallellsamfunn som hindrer god integrering, når innvandrere legger sitt engasjement der i stedet for i den lokale kirken, idrettslaget eller frivillige organisasjonen. De religiøse lederne blir sittende med stor definisjonsmakt og stort ansvar når de f.eks. megler i familiekonflikter eller gir råd om barneoppdragelse. Hvordan skal de balansere storsamfunnets forventing med innvandrernes tillit?  

Basert på dette ønsker vi å belyse spørsmålet om innvandreres religiøse forsamlinger og - ledere er en fare eller selve nøkkelen for god integrering?

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no