VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Turid Karlsen Seim fikk Økumenikkprisen

23.03.2015
Vinneren av årets økumenikkpris ble offentliggjort på Rådsmøtet i Bergen 16.mars.

Norges Kristne Råd har delt ut Økumenikkprisen 14 ganger siden 1997. Dette er en pris som tildeles personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som anerkjennelse for handlinger og holdninger som styrker enhet mellom kirker, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt. Prisen er både uttrykk for en anerkjennelse for det som er gjort og en motivasjon for videre arbeid.

Det er styret i Norges Kristne Råd som fastsetter hvem som skal tildeles prisen, etter nominasjoner fra medlemskirker og observatører. Blant tidligere vinnere finner vi Trondheim Kristne Råd, Edin Løvås, Det Norske Bibelselskap, Ansgar Teologiske Høyskole, Det Teologiske Menighetsfakultet og Egil Svartdahl.

Fagteologiens nødvendighet i økumenikken

Økumenikkprisen 2015 understreker fagteologiens nødvendige og selvfølgelige plass i alt økumenisk arbeid.  Når kristne i dag samarbeider på tvers av konfesjonsgrenser viser det at vi er gitt et fellesskap og tilhører hverandre som kristne. Vi vet at dette ikke bare skyldes sekularisering, en pluralistisk samfunnsutvikling eller aktuell nød og felles utfordringer, men også fagteologenes utrettelig innsasts. Uten fagteologenes arbeid ville hverken Baptism, Eucharist and Ministry, Lima Document (1982), eller Felleserklæring om rettferdighetsgjørelseslæren (1999) ha sett dagens lys.

Årets vinner av Økumenikkprisen var den første kvinnen som tok doktorgrad i teologi i Norge. Dette skjedde i 1990. Hun ble dekan ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo samme år, en stilling hun hadde fram til 1995. De siste årene har hun hatt permisjon fra sin stilling som professor i Det nye testamente ved Det teologiske fakultet for å fungere som instituttleder i Det norske Institutt i Roma. 


Norges Kristne Råds styre besøkte i 2012 Turid Karlsen Seim på Det norske Institutt i Roma.

Av hennes særskilte faglige interesser kan nevnes tidlig-kristne studier (NT), kvinneforskning og økumenisk teologi. Innenfor samtlige felt har hun bidratt betydelig gjennom undervisning, forskning og vitenskapelige publikasjoner. Hun foreleser og veileder i dag ikke bare norske studenter og doktorander, men underviser også ved viktige teologiske læreanstalter som f.eks. Yale Divinity School i USA ogjesuittenesuniversitet Gregoriana i Roma.

Lokal, nasjonalt og internasjonalt engasjement

Årets vinner har i tillegg til lokalkirkelig engasjement i menighet og nærmiljø, innehatt flere viktige posisjoner i Kirke-Norge. Hun har bl.a. arbeidet i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, deltatt gjennom flere år på Kirkemøtet i Den norske kirke og ledet Den norske kirkes Lærenemnd. I nasjonalt og internasjonalt økumenisk arbeid har hun stått – og står – sentralt: Hun var bl.a. med i Den katolsk-lutherske samtalegruppen i Norge som i 1991 presenterte sin tredje uttalelse, «Rettferdiggjørelsen». Internasjonalt har hun vært medlem og visemoderator i Kirkenes Verdensråds Standing Commission of Faith and Order og delegat til generalforsamlinger i Kirkenes Verdensråd.

Økumenikkprisen har aldri gått til noen som har jobbet i eller med den katolske kirke for å overvinne splittelsene fra 1500-tallet. Her har mye skjedd de siste årene og årets vinner har vært vesentlig i dette arbeidet internasjonalt: Siden 1995 har hun vært medlem i Den internasjonale romersk-katolsk/lutherske samtalegruppe. Her har hun vært med på utarbeidelsen av studiedokumentet The Apostolicity of the Church, fra2006, og hovedarkitekt for utformingen av teksten knyttet til det nytestamentlige materialet. Hun har likeledes vært med på arbeidet med samtalegruppens siste tekst knyttet til reformasjonsmarkeringen i 2017 From Conflict to Communion fra 2013, en tekst som om kort tid vil foreligge på norsk.

For noen år siden uttalte hun at «på 70-tallet var det sterk motstand mot at Den norske kirke skulle gå i dialog med andre kirkesamfunn, ut ifra en ganske selvopptatt forståelse av at vi hadde sannheten, det gjeldt bare å overbevise andre om den. Denne koloniale misjonsholdningen har endret seg til en åpenhet for at vi selv trenger dialog med andre tradisjoner og at det skjer en felles forandring i dialogen. Jeg håper at denne åpenheten kan overføres til dialog også med mennesker i andre religioner, uten at vi dermed oppgir oss selv» (Appollon 1998).

Det at Økumenikkprisen 2015 tildeles Turid Karlsen Seim uttrykker en klar anerkjennelse av økumenikkens fagteologiske dimensjon, og helt spesielt hennes bidrag på dette området gjennom mange år. Det er videre verdt å merke seg er at Turid fyller 70 år i oktober. Da vender hun tilbake til Norge etter i en årrekke å ha ledet Det norske institutt i Roma. Prisen – håper vi - vil kunne anspore henne til å stille sin store kompetanse til tjeneste for det økumeniske i arbeid her hjemme. Vi trenger den!

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no