VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Deltakere i nettverket

Deltakere i nettverketDen norske kirke (v/Mellomkirkelig Råd og Oslo bispedømmeråd)
85,3 prosent av innbyggerne i Norge er medlemmer i Den norske kirke (2005). Bispedømmene, prostiene, prestegjeldene og menighetene er geografiske enheter som dekker hele landet. Den norske kirkes lokalmenigheter driver et vidt spekter av aktiviteter, fra diakonalt arbeid og trosopplæring for barn og ungdom, til kulturelle aktiviteter og gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Disse aktivitetene henvender seg til hele befolkningen, også flyktninger og innvandre. Enkelte menigheter driver spesielle tiltak med flerkulturelt fokus norskopplæring, kvinnegrupper og fellesmøter og fester. Det meste av dette skjer i et samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet:  med  kommunen/bydelen, diverse instanser som skole, fritidsarrangører, andre kirkesamfunn/trossamfunn, asylmottak, enkeltpersoner og organisasjoner.  

Den norske kirke er samtidig også en samfunnsaktør, f.eks ved at Kirkemøtet som er DNKs øverste organ, eller biskopene uttaler seg overfor politiske organer eller media, noe de f.eks har gjort angående norske myndigheters flyktning- og asylpolitikk.

Mellomkrirkelig råd om mangfold og integrering
Les mer om Den norske kirke.


Det norske baptistsamfunn
Det norske baptistsamfunn er et selvstendig kirkesamfunn.

I Det norske baptistsamfunn er ca 20% av medlemmene flyktninger eller innvandrere. Mange menigheter har en internasjonal profil og det er også migrantmenigheter som medlemmer i baptistsamfunnet. 
 
Les mer om Det norske baptistsamfunn. 


Frelsesarmeen
Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne kirke. Bevegelsen ble grunnlagt i London i 1865 og har siden 1888 drevet arbeid i Norge. Den internasjonale Frelsesarmeen har som hovedoppgave å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Frelsesarmeen i Norge har 115 korps (menigheter), med et utstrakt og variert arbeid. Frelsesarmeen er også tungt engasjert i sosialt arbeid gjennom egne barnehager, barne- og ungdomshjem, slumstasjoner, fengselsarbeid og rusomsorg. Frelsesarmeen i Norge opplever økt kontakt med flyktninger og innvandrere, både gjennom korpsene og det sosiale arbeidet. Frelsesarmeen eier også Fretex, norges største attføringsbedrift, som flere steder i landet er med å gi verdifull språk- og arbeispraksis også til innvandrere. Flere korps har også hatt flyktninger i språkpraksis i regi av det lovfestede introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Les mer om Frelsesarmeen
Les mer om Fretex


Kristelig studieforbund
Kristelig studieforbund (FSF) er et pedagogisk forum som formidler statlig støtte til studiearbeid (voksenopplæring) i medlemsorganisasjonenes sentrale og lokale ledd (menigheter, korps og andre lokale organisasjonsledd). Studieforbundet har som formål å ivareta medlemsorganisasjonenes interesser når det gjelder voksenopplæring. Medlemmene deres er frikirkelige trossamfunn og kristne organisasjoner som bekjenner troen på Jesus Kristus som Frelser og Herre. Frikirkelig studieforbund står blant annet bak ressurspermen ”På vei mot et flerkulturelt samfunn”, for bruk i grupper med deltagere fra flere kulturer.

Les mer om http://www.k-stud.no/


KA- Kirkelig arbeisgiver - og interesserganisasjon
KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer, stiftelser og organisasjoner.
KA ble opprettet i 1990 etter anbefaling fra Kirkemøtet. Den gangen dreide det seg om å ivareta menighetsrådenes, og etter hvert fellesrådenes, interesser. I dag er KA mer enn den lokale kirkes organisasjon. I tillegg til menighetsråd og kirkelige fellesråd i Den norske kirke, er både frivillige organisasjoner, stiftelser, bl.a. mer 100 selvstendige barnehager, også medlemmer. Alle medlemmene får bistand i spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvar, økonomi /administrasjon, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, informasjon mm.
KA driver utstrakt kompetanseutvikling gjennom kurs og konferanser, rådgivning, produksjon av håndbøker mm.
KAs medlemsblad heter KA-forum. Det kommer ut 6 ganger i året.

Les mer om KA.


Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA
KIA er Norges største landsdekkende organisasjon som arbeider for innvandrere, flyktninger og asylsøkere. KIAs LOVom hvordan de skal møte alle med minoritetsbakgrunn:
Likeverd, Omsorg og Vennskap. KIA har vært på "banen" helt fra de såkalte fremmedarbeiderne kom på 70-tallet og har dermed bred tverrkulturell erfaring. De jobber i 8 regioner i Norge, og aktivitetene spenner fra multikulturelt gospelkor til norskundervisning og middag på tvers.

Les mer om Kristent Interkulturelt Arbeid.


Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i Kristiania i 1855. Deres oppgave er både å avdekke nødens årsaker, lindre smerte og arbeide for en bedre og mer rettferdig hverdag i storbysamfunnet. Kirkens Bymisjons visjon er at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. En av Kirkens Bymisjons diakonale virksomheter i Oslo er Primærmedisinsk Verksted, et senter der det utvikles aktiviteter og metoder for helsefremmende arbeid i et flerkulturelt fellesskap. Også gjennom de andre virksomhetene og aktivitetene de driver har de mye kontakt med flyktninger og innvandrere i Norge.

Les mer om Kirkens Bymisjon. 


Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp er en frivillig, felleskirkelig organisasjon som arbeider for menneskers grunnleggende rettigheter. Katastrofehjelp, langsiktig utvilkingshjelp og påvirkning av holdninger og beslutninger er deres tre hovedarbeidsmåter. Kirkens Nødhjelps arbeid har tyngdepunktet utenfor Norges grenser. I nettverket bidrar de med kjennskap og kunnskap om de forhold, områder og situasjoner flyktningene kommer fra og årsaker til migrasjon. Også i Kirkens Nødhjelps aktiviteter Norge, ikke minst informasjonsarbeid, trekkes flyktninger og innvandrere bosatt i Norge med som ressurser.

Les mer om Kirkens NødhjelpMetodistkirken i Norge

Les mer om Metodistkirken i Norge.


Norges Kristelige Studentforbund
Norges Kristelige Studentforbund (NKS) har siden 1899 vært et møtested for tenkende og engasjerte unge mennesker. Deres formål er å "vekke og styrke kristen tro og identitet blant studerende ungdom, samle dem om arbeid for Guds rike, blant gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling". Norges Kristelige Stundetforbund har et aktivt engasjement både sosialt og politisk for flyktninger og innvandrere sin situasjon i Norge og internasjonalt.

Les mer om Norges Kristelige Studentforbund.


Oljeberget menighet


Oromo Evangeical Church in Oslo
Menigheten betjener hovedsakelig etiopere fra oromo -befolkningen. De leier lokaler av Nordberg menighet og har gudstjeneste hver saøndag med egen prest.
Oromo Evangelical Church sin hjemmeside.Oslo Katolske Bispedømme
Oslo Katolske Bispedømme (OKB) er en av tre norske, katolske bispedømmer og omfatter 20 menigheter spredt i landets 13 sørligste fylker. Den Katolske Kirke i Norge, med våre ca. 45.000 registrerte medlemmer, er i all hovedsak en innvandrerkirke. Bare i Oslo-menighetene feires det messe på over 10 språk. Vi er en verdenskirke med stort kulturelt og levende mangfold, med et aktivt kirkeliv som samler mennesker fra 160 land.

Les mer om Den Katolske KirkeScandinavian Chinese Church in Oslo

Les mer om Scandinavian Chinese Church in Oslo (hjemmeside hovedsakelig på kinesisk, noe info på engelsk).


Stiftelsen Betanien Oslo
Stiftelsen Betanien Oslo, er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen driver blant annet ”Gjestehuset” et prosjekt for barn i krise sammen med Alna Bydel og Grünerløkka Kirkesenter som holder åpen kirke i Første Metodistkirke i Thv, Meyers gate 56 i Oslo. Stiftelsen er forøvrig involvert i diakonale prosjekt i inn- og utland.

Les mer om Stiftelsen Betanien Oslo
 

Syvendedags Adventistsamfunnet
Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge er en del av et internasjonalt nettverk med over 14 millioner medlemmer. Teksten i Åp 14,6 har alltid hatt stor betydning for adventister: ”Jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.” En felles tro knytter oss sammen på tvers av alle kulturelle og nasjonale grenser. I dette ligger en forpliktelse til å ta imot nye landsmenn i et sunt fellesskap. I Norge er det 4.700 medlemmer i 70 menigheter.

Les mer om Syvendedags Adventistsamfunnet.


Kvekersamfunnet

http://kveker.org/om-kvekerne/ 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no